Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Včasné ospravedlnenie nepredvídanej absencie žiaka na vyučovaní


Z dôvodu častého vymeškávania vyučovania žiakmi sme inovovali Školský poriadok v bode IV/4 o školskej dochádzke:

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne v daný deň najneskôr do 9:00 hod. formou SMS správy na určené telefónne číslo (0917 801 705).
Správa musí obsahovať: meno a priezvisko žiaka, triedu, dôvod a dobu neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo hodnoverným potvrdením príslušného úradu.
Ak si ho žiak zabudne, môže tak urobiť najneskôr do troch dní po návrate do školy. Po tomto termíne sa písomné ospravedlnenie neakceptuje a hodiny sa počítajú ako neospravedlnené.nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk