Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        
Posolstvo EGT


Vysvetlenie:

Hodnotenie spoločnosti Václavom Havlom, ktorý pred takmer dvoma desaťročiami pomenoval dianie v krajine ako niečo, čo vyvoláva „blbú náladu“, je žiaľ aktuálne ešte aj dnes Táto „blbá nálada“ pramení u mnohých ľudí zo sledovania všeobecného úpadku mravných hodnôt, rastúcej ekonomickej neistoty, cynizmu, rodinkársva, korupcie, prospechárstva v prostredí politickej, ekonomickej a kultúrnej elity.
Pesimizmus v celospoločenskom vývoji, v národnom i v medzinárodnom priestore, je silnejúcim fenoménom. Škola nie je imúnna voči týmto trendom. Školy okrem toho čelia novým výzvam, významne určovaným demografickým poklesom populácie, znižovaním jej vedomostnej a sociálnej úrovne.
Pre nás, ako evanjelickú školu, je dôležité nestratiť nádej, nerezignovať a zotrvať v hodnotách, v ktoré veríme.


Preto:


v oblasti hodnotenia a známkovania
  • 1. nechceme znižovať latku akademických očakávaní v mene tichej podpory tzv. inflácie známkovania, v ktorom sa udržanie vedomostných požiadaviek nahrádza snahou vzbudiť všeobecnú spokojnosť u žiakov a rodičov, lebo nie známky, ale vzdelanie samotné je hodnotou

v oblasti kresťanských a všeobecne mravných hodnôt
  • 2. sa pokúsime vzdorovať životnému naladeniu, ktoré v malých osobných nedôslednostiach, príležitostných klamstvách, účelovej sebaľútosti, falošného seba-ospravedlňovania, či otvorenej mravnej pokrivenosti vidí úplne normálne, legitímne konanie,

  • 3. podporíme vedomie osobnej zodpovednosti za svoje činy a rozhodnutia ako kľúčový moment dospievania a zaradenia sa mladého človeka do spoločnosti,

  • 4. budeme rozvíjať rešpekt k špecifikám duchovného hľadania každého jednotlivca a vyhýbať sa tak prezentácii kresťanského a špecificky evanjelického charakteru školy v duchu sebaistého konzervativizmu bez srdca a citlivosti voči životu a mysleniu súčasného mladého človeka, čo zároveň neznamená padnúť do sveta myšlienkového a duchovného ultra-liberalizmu,ktorý je vo svojom jadre skôr nezakotvenou prázdnotou a pseudo-rešpektom.

v oblasti občianskych hodnôt a postojov
  • 5. budeme podporovať kritické myslenie a samostatnú reflexiu spoločenských pomerov, výziev a tendencií,

  • 6. posilníme cit a zmysel pre spoločenský dialóg, otvorenosť v stretnutí s ľuďmi ideovo, či kultúrne odlišnými, a zároveň schopnosť jasne identifikovať nebezpečenstvá prameniace zo snáh po presadení extrémistických a xenofóbnych „riešení“ spoločenských problémov a tlakov dnešnej doby,

  • 7. budeme povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu a neľahostajnému postoju k účasti na živote bližšej komunity, ale aj spoločnosti v širšom slova zmysle.
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk