Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


 

English

 1. Úvod
 2. Hodnotenie a klasifikácia anglického jazyka
 3. Povinné a odporúčané doplnkové učebné materiály
 4. Odporúčaná literatúra na maturitu
 5. Cieľové požiadavky na maturitu
 6. Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)
 7. Na stiahnutie
 
Vyučovanie anglického jazyka na EGT

Vyučovanie anglického jazyka na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci prebieha počas celého štúdia, teda počas piatich rokov štúdia žiakov na našom gymnáziu. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a cieľová jazyková úroveň (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca (SERR)) na konci daného ročníka je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Poč. hodín/týždeňCieľová úroveň
1. ročník16 hodínB 1.2
2. ročník5 hodín + biling. predmetyB 2.1
3. ročník5 hodín + biling. predmetyB 2.2
4. ročník5 hodín + biling. predmetyC 1.1
5. ročník9 hodín + biling. predmetyC 1.2


Základným cieľom výučby anglického jazyka na EGT je:
 • u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny a písomný prejav, čítanie a počúvanie s porozumením na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa, a to
  1. porozumenie hovoreného jazyka a schopnosť efektívne sa zúčastňovať rozličných konverzačných a posluchových aktivít
  2. schopnosť čítať, porozumieť a reagovať na všetky typy textov a štýlov vrátane originálnych literárnych textov
  3. schopnosť písať presným a vhodným jazykom a prispôsobovať štýl čitateľom a účelu
  4. jednoznačné pochopenie gramatických štruktúr a schopnosť ich správneho a vhodného používania v hovorenej a písanej podobe
  5. socio-kultúrne a sociolingvistické vedomosti o živote a kultúre v anglicky hovoriacich krajinách
 • posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
 • osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie
 • naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces
 • motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka vzhľadom na jeho špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, doprave, vede, kultúre
 • prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva
 • uplatniť sa v anglických školách a v anglicky hovoriacom prostredí a stať sa užitočnými občanmi v multikultúrnom svete

Obsahom vyučovania je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov zameraných na:
   
 • jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku (syntax, morfológia)
 • reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie v bežných situáciách
 • zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku
 • správne reagovať v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti
 • reálie anglicky hovoriacich krajín
 • učebné návyky, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí /napr. literatúra, história/nahor (up)   *  domov (home)


 
Povinné a odporúčané doplnkové učebné materiály

Všetky ročníky
Výkladový slovník: Oxford, Longman, Macmillan alebo Cambridge - Student / Learner´s / Advanced Dictionary

1. ročník – úroveň A2.1 – B1.2 (Pre-intermediate – Intermediate)
  UČEBNICE:  
 • Solutions Pre-intermediate (1. polrok)(1. vydanie)
 • Solutions Intermediate (2. polrok)(1. vydanie)
 • Grammarway 2
 • Across Cultures
 • ODPORÚČANÉ:
 • Essential Grammar in Use (Murphy)
 • iné cvičebnice gramatiky na úrovni B1 (napr. Destination B1, Cambridge Grammar for PET, Oxford Practice Grammar – Intermediate, a pod.)
 • cvičebnice slovnej zásoby na úrovni B1 (napr. English Vocabulary in Use – Pre-intermediate/Intermediate, Cambridge Vocabulary for PET, a pod.)
 • časopisy Friendship, Bridge
 • poviedky, zjednodušené romány
 • “Graded Readers” – odstupňované čítanky pre úroveň A2 – B1

2. ročník – úroveň B1.2 – B2.1 (Intermediate – Upper-intermediate)
  UČEBNICA:  
 • English File Upper-Intermediate (3. vydanie)
 • ODPORÚČANÉ:
 • English Grammar in Use (Murphy)
 • iné cvičebnice gramatiky na úrovni B2 (napr. Destination B2, Cambridge Grammar for FCE, a pod.)
 • cvičebnice slovnej zásoby na úrovni B2 (napr. English Vocabulary in Use – Upper-intermediate, Cambridge Vocabulary for FCE, a pod.)
 • časopisy Friendship, Bridge
 • poviedky, zjednodušené romány
 • “Graded Readers” – odstupňované čítanky pre úroveň B1 – B2

3. ročník – úroveň B2.1 – B2.2 (Upper-intermediate)
  UČEBNICA:  
 • Gateway B2+ (1. vydanie)
 • ODPORÚČANÉ:
 • English Grammar in Use (Murphy)
 • iné cvičebnice gramatiky na úrovni B2 (napr. Destination B2, Cambridge Grammar for FCE, a pod.)
 • cvičebnice slovnej zásoby na úrovni B2 (napr. English Vocabulary in Use – Upper-intermediate, Cambridge Vocabulary for FCE, a pod.)
 • časopisy Friendship, Bridge
 • poviedky, zjednodušené romány
 • “Graded Readers” – odstupňované čítanky pre úroveň B2

4. ročník – úroveň B2.2 – C1.1 (Advanced)
  UČEBNICA:  
 • Straightforward Advanced
 • ODPORÚČANÉ:
 • Advanced Grammar in Use (Hewings)
 • iné cvičebnice gramatiky na úrovni C1 (napr. Destination C1&C2, Cambridge Grammar for CAE, a pod.) )
 • cvičebnice slovnej zásoby na úrovni C1 (napr. English Vocabulary in Use – Upper-intermediate, Cambridge Vocabulary for FCE, a pod.)
 • časopisy Friendship, Bridge, Slovak Spectator, Newsweek
 • poviedky, nezjednodušené romány
 • “Graded Readers” – odstupňované čítanky pre úroveň C1

5. ročník – úroveň C1.1 – C1.2 (Advanced)
  UČEBNICA:  
 • Straightforward Advanced
 • ODPORÚČANÉ:
 • Advanced Grammar in Use (Hewings)
 • •iné cvičebnice gramatiky na úrovni C1 (napr. Destination C1&C2, Cambridge Grammar for CAE, a pod.)
 • cvičebnice slovnej zásoby na úrovni C1 (napr. English Vocabulary in Use – Upper-intermediate, Cambridge Vocabulary for FCE, a pod.)
 • časopisy Friendship, Bridge, Slovak Spectator, Newsweek
 • poviedky, nezjednodušené romány
 • “Graded Readers” – odstupňované čítanky pre úroveň C1nahor (up)   *  domov (home)


 
Odporúčaná literatúra na maturitu

BRITSKÁ
1. Chaucer, C.:Canterbury Tales
2.Shakespeare,W.: Hamlet, Taming of the Shrew
3.Defoe, D.:Robinson Crusoe
4.Bronte, E.:Wuthering Heights
5.5.Dickens, Ch.:Oliver Twist
6.Wilde, O.:The Picture of Dorian Gray
7.Orwell, G.:Animal Farm
8.Golding, W.:The Lord of the Flies

AMERICKÁ
 9. Hawthorne, N.: The Scarlet Letter
10. London, J.:Call of the Wild
11.Lee, H.To Kill a Mockingbird
12.Fitzgerald,F.S.:The Great Gatsby
13.Steinbeck, J.:Of Mice and Men
14.Styron, W.:Sophie’s Choice
15.Salinger, J.D.:The Catcher in the Rye 
Cieľové požiadavky na maturitu

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka, úroveň B2

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka, úroveň C1


 
Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)

Úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca SERR, globálna stupnica

Spoločný Európsky referenčný rámec SERR, mriežka sebahodnotenia 
Downloads

Maturitné konverzačné karty - zip archív, 7.5 MBup   *   back   *   home
RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk