Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


��kolsk�� tla��iv��


Hodnotenie a klasifikácia predmetu


na stiahnutie


Aktuálne úlohy školy


Informácie o preukaze žiaka ISIC/EURO 26


Čerpanie členského-školného v školskom roku 2019/2020


Organizačná štruktúra školy


Podávanie žiadostí na získavanie informácií o škole


Potvrdenie o dĺžke štúdia na škole


Potvrdenie o návšteve školy


Potvrdenie o návšteve školy pre prídavky na dieťa


Prevádzkový poriadok školy


Prihláška na štúdium na strednej škole


Program Podpora rozvoja športu 2019 - dokumentácia


Strategický plán rozvoja školy


Štatút Rady školy pri Evanjelickom gymnáziu Tisovec


Školský poriadok


Smernica na podávanie sťažností


Školský vzdelávací program ( všeobecné informácie o škole, profil absolventa, zásady klasifikácie, klasifikačné kritériá ... )


Učebné plány


Vademecum parentis - príručka rodiča EGT


Výročná správa školy za uplynulý školský rok


Zápisný lístok do jedálne ZŠ


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy - vyplní rodič-žiak (editovateľné pdf)

Ako vložiť elektronický podpis do dokumentu uloženého v PC?


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy (návrh lekára) - vyplní lekár


Žiadosť o prestup na EGT z inej strednej školy (editovateľné pdf)

Ako vložiť elektronický podpis do dokumentu uloženého v PC?


Žiadosť o prijatie do školského internátu


Žiadosť o vystavenie polročného vysvedčenia (editovateľné pdf)

Ako vložiť elektronický podpis do dokumentu uloženého v PC?


Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania a ospravedlnenie vymeškaných vyučovacích hodín (editovateľné pdf)

Ako vložiť elektronický podpis do dokumentu uloženého v PC?


Žiadosť o vystavenie duplikátu vysvedčenia (editovateľné pdf)

Ako vložiť elektronický podpis do dokumentu uloženého v PC?nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk