Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


spolo��ensk�� v��chovaZásady tvorby úspešnej prezentácie (how to create computer presentation)

Úspešná počítačová prezentácia musí spľňať niekoľko zásad a pravidiel:

 1. Dĺžka prezentácie by nemala presiahnuť 15 -20 minút
 2. zAk počítame zhruba na jednu snímku viac ako minútu, nemala by obsahovať viac ako 15 snímok
 3. Literatúra uvádza , že na prípravu 10 minútovej prezentácie potrebujeme asi dve hodiny intenzívnej prípravy
 4. Prezentácia vždy začína názvom prezentovanej témy a menom autora
 5. Posledná snímka musí obsahovať použité zdroje a literatúru podľa platných noriem (platí to aj pre prevzaté obrázky)
 6. Pozadie a písmo zvolené v prezentácii musí byť v dostatočnom kontraste,aby bolo dobre čitateľné
 7. Pozadie nesmie rušiť celkový dojem z prezentácie
 8. V prezentácii volíme jeden typ písma, na zvýraznenie dôležitosti môžeme použiť farbu alebo veľkosť písma
 9. Písmo zvolíme tak, aby bolo dobre čitateľné z každej časti miestnosti kde budeme prezentovať
 10. Texty v prezentácii majú byť jednoduché, prehľadné a nie príliš dlhé. Odporúča sa max. 10 riadkov na jednu snímku
 11. Text v prezentácii slúži ako poznámky pre publikum
 12. Pri prezentovaní môžeme používať „ťahák“ s dôležitými, rozvíjajúcimi informáciami ako osnovu
 13. Pred začatím prezentácie je nutné sa vopred presvedčiť, či všetky technické prvky fungujú a prezentácia je viditeľná
 14. Volíme vhodnú rýchlosť prechodov objektov a snímok
 15. Volíme jednoduché efekty a animácie, aby sme nerozptýlili divácku pozornosť
 16. Pred začatím prezentácie sa snažíme vhodne zaujať publikum vhodnou otázkou, motivačným rozhovorom alebo vtipom
 17. Pri prezentácii komunikujeme s publikom a reagujeme na otázky
 18. Rozprávame nahlas, s úsmevom a zreteľne
 19. Nikdy ku publiku nestojíme chrbtom a nečítame texty z prezentácie, prípadne papiera (používame ho len ako ťahák)
 20. Na označovanie a ukazovanie objektov v prezentácii používame ukazovátko, pero alebo laserové ukazovadlo
 21. Pri prezentovaní sa vždy snažíme dodržať stanovený časový limit a tému.

Vypracovala Mgr. Gabriela Antalová
Na stiahnutienahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk