Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Druhé kolo prijímacích skúšok


Riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne, 20. júna 2017 (utorok) o 8.30 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky konané 10. apríla 2017. Sú prístupné na www stránke školy.

Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 9. júna 2017.

Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 60 žiakov.

nahor   *  späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk