Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Vyhodnotenie matematických súťaží

Ako už býva dobrým zvykom, na konci školského roka sú žiaci, ktorí dosiahli výnimočné úspechy v rôznych oblastiach, odmenení diplomom, či vecným darčekom. Naši žiaci sa zúčastnili mnohých matematických a logických súťaží a nepočínali si vôbec zle.

Matematický klokan – zo šesťdesiatich zúčastnených žiakov medzinárodnej matematickej súťaže 14-ti získali piatich klokanov (zaradili sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku).

Najúspešnejší riešitelia:
1. Tobiáš Dekrét, I.A
2. Dávid Filipiak, I.A
3. Tereza Sládečková, III.B
4. Lucia Kocková, II.A
5. Gabriela Martinovicová, IV.A
6. Ladislav Szabó, IV.B

Genius Logicus – Pre všetkých milovníkov hlavolamov a logických úloh pripravili tvorcovia obľúbenú súťaž, ktorá momentálne prebieha v 8 krajinách (Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rusko, Rumunsko). Dvadsaťštyri žiakov v štyroch súťažiach získalo 10 zlatých, 7 strieborných certifikátov, štyria boli ocenení titulom vynikajúci medzinárodný riešiteľ.

Najúspešnejší riešitelia:
1. Kristína Šajbanová, IV.A – 6. miesto na národnej úrovni a 20. miesto na medzinárodnej úrovni
2. Silvia Čierna, IV.B – 7. miesto na národnej úrovni a 21. miesto na medzinárodnej úrovni
3. Ladislav Szabó, IV.B – 8. miesto na národnej úrovni a 22. miesto na medzinárodnej úrovni
4. Andrea Uličná, I.B – vynikajúci medzinárodný riešiteľ
5. Martin Hudák, II.A – vynikajúci medzinárodný riešiteľ
6. Lucia Ďurinďáková, IV.A – vynikajúci medzinárodný riešiteľ
7. Marek Truhan, IV.B – vynikajúci medzinárodný riešiteľ

Taktik – medzinárodný matematický seminár TAKTIK riešilo 28 žiakov v 11-tich skupinách, trojica z 1.B triedy v zložení – Natália Mazancová, Ivana Fintová a Ľubica Datková získala 62 bodov a pekné 96 miesto (z 348 týmov).

Matematická olympiáda Pangea svojim mottom „matematika spája“ si dáva za cieľ zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať.
Do súťaže sa zapojilo 60 žiakov, najlepšie sa umiestnili žiaci 1.ročníka:
Ján Kubaliak, I.B – 6. miesto
Dávid Filpiak, I.A – 7. miesto
Tobiáš Dekrét, I.A – 8. miesto

Expert – v tejto súťaži najlepšie uspel Adam Slanina z 3. A


text a foto: Jaroslava Szczyrbová


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                 


Evaluation of math and logical competitions

As usual, at the end of the school year, pupils who have achieved outstanding successes in various fields, are being awarded a diploma or gift. Our students also took part in many mathematical and logical competitions and did very well.
Mathematical Kangaroo – Out of the sixty participating pupils in this international mathematical competition 14-gained five Kangaroos (ranked among the 20% most successful investigators in Slovakia.)
Genius Logicus - Twenty-four our students in four contests gained 10 gold, 7 silver certificates, four were awarded the title of outstanding international investigator.
The other competitions were Taktik, Pangea and Expert.

prečítané 2098xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk