Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Účelové cvičenie

Vo štvrtok, 25. mája 2017 mali žiaci 1. ročníka účelové cvičenie. Najskôr absolvovali prednášku o ženevských konvenciách, ktoré upravujú podmienky a pravidlá medzinárodného práva na ochranu obetí vojny.
Ďalej boli informovaní o právnych podmienkach vlastnenia a použitia strelnej zbrane. V závere teoretickej časti boli žiaci oboznámení so vzduchovou zbraňou, jej časťami a bezpečnou manipuláciou so zbraňou.
Na záver sme sa vybrali do prírody a žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať streľbu zo vzduchových zbraní na terče. Prekvapujúce bolo, že lepšie sa v streľbe darilo dievčatám.


text a foto: egt


         


Purpose exercise

On Thursday, May 25, 2017, the pupils of the 1st year had a purpose exercise. First they took a lecture on the Geneva conventions that adapt the conditions and rules of international law to protect the victims of war.
They were further informed about the legal conditions of ownership and use of the firearm. At the end of the theoretical part, the pupils was acquainted with the airgun, its parts and the safe handling of it.
Finally, we went outside and the students had the opportunity to practice shooting from air rifles on targets. Surprisingly, the girls were better in shooting.

prečítané 437xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk