Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


What EGT has given to me ? (and my further curriculum...)

Zuzana (EGT graduate 2002)

Soul - come ! We climb the cliffs !
M. Rázus

Evanjelickému gymnáziu v Tisovci (EGT) vďačím za veľa. Umožnilo mi získať dobrú znalosť anglického jazyka. Nadštandardnou prípravou študentov (vysoké nároky na zvládnutie učiva, strojopis, latinský jazyk) mi uľahčilo vysokoškolské štúdium. Vďaka mladým americkým učiteľom som mohla lepšie pochopiť osobný priateľský vzťah mladého človeka s Bohom.
Na EGT som získala priateľstvá, ktoré trvajú dodnes a spoznala som niekoľko vzácnych osobností, ktoré svojím životom, odovzdaným Bohu, pozitívne ovplyvnili môj život.


Po absolvovaní gymnázia som študovala biológiu – vedecký smer na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Splnila som si tak sen študovať odbor, ktorý bol môjmu srdcu najbližší. Už v prvom ročníku som sa s nadšením zapojila do praktického botanického výskumu na Katedre botaniky a genetiky, výsledky ktorého som odvtedy každý rok prezentovala na súťažiach Študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti (ŠVOČ). Keď som v druhom ročníku získala prvé miesto na ŠVOČ (druhýkrát neskôr v 5. ročníku) a Cenu literárneho fondu a zároveň som bola rozbehnutá v zvládaní aj pre mňa „menej príťažlivých“ skúšok z matematiky, fyziky a chémie, rozhodla som sa skúsiť ešte niečo viac.
Keďže som žila v meste s dvomi univerzitami, lákala ma myšlienka rozšíriť si obzory štúdiom aj na druhej univerzite. A tak som sa v tretí rok štúdia na UKF zapísala zároveň do prvého ročníka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) na odbor Manažment rastlinnej výroby so zameraním na šľachtenie rastlín. O dva roky som magisterské štúdium na UKF ako aj bakalárske štúdium na SPU ukončila s červenými diplomami a Cenami dekana.Nasledovalo doktorandské štúdium zamerané na genetiku a biotechnológie rastlín na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín SPU, počas ktorého som mala možnosť absolvovať viaceré zahraničné výskumné pobyty (v Taliansku, v Španielsku, v Turecku).
Mojím ďalším splneným snom bolo prijatie na pozíciu vedeckého pracovníka na Slovenskej akadémii vied (SAV), ktorú som vždy považovala za centrum vzdelanosti a vedy na Slovensku. Na Botanickom ústave SAV pôsobím doteraz. Tri roky som sa venovala problematike abiotického stresu na Oddelení fyziológie rastlín.
Po celoživotnom výskume rastlín som neodolala novej výzve – zapojiť sa na niekoľko mesiacov do výskumu chrípky v Japonsku, keďže chrípka je, predovšetkým na ázijskom kontinente, veľkým a vysoko aktuálnym problémom. Bola to pre mňa nová cenná skúsenosť.

Odkaz mladším spolužiakom: Nebojte sa štverať na bralá, aj keď sú vysoké a hrozí vám, že sa udriete. Mne dobýjanie brál uľahčovala viera a dôvera v Boha a vedomie, že „milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro“ (List Rímskym 8:28).


RNDr. Zuzana Kochanová, PhD.     

up   *  back   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk