Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Graduation

25th May 2010 was a day of an annual graduation ceremony at EGT. The graduates just only the last week showed their knowledge the maturita boards during A levels exams. All 71 pupils from 5 A, 5 B and oktáva classes passed these exams.The ceremony differred from the former ones in the fact that, except other noble guests, the first time in a history was this event attended by General Bishop of the Lutheran Church of Augsburg Confession in Slovakia - Mgr.. Miloš Klátik, PhD.
The church leaders, teachers, graduates and some visitors gathered in front of the school, then a solemn procession moved towards Tisovec Lutheran church, where the classmates, parents and relatives of the graduates.were waiting. In the church the ceremonial Church Services began where the Genral Bishop gave a sermon.. The event continued with an official part moderated by the fourth grade students - Mária Zlúkyová and Peter Dlhopolec.
A principal PhDr. Helena Pašiaková, PhD presented the guests. The graduates took the leaving certificates and other documents relating to the termination of a study. Followed the traditional granting awards to the exceptional students who exemplary represented the school and themselves throughout the whole study.
The only one and the most prestigious award Laudatio Sapientiae(praise of wisdom) has gained Lenka Dočekalová from 5 A class for the excellent study results, exemplary Christian witness and active afterschool work. The titlesLaudatio Industriae (praise of diligence ) were given Tomáš Griger, Jakub Kúkol, Benjamín Leitner, Júlia Murínová, Stanislav Spodniak, Matúš Štulrajter, Lukáš Vetrák, Michal Antal, Denisa Fodorová, Tomáš Kirsch, Matej Lukáč, Lucia Ľuptáková, Nikola Mazureková, Denisa Samková, Juraj Vojčiak, Lucia Cabanová, Martin Helik, Branislav Kriška, Zuzana Kvetková, Dominika Lopušná for the various activities during their study at school, for example. for the representation of the school, etr a-curricular activities, excellent study results ...
The official part ended with the final speeches of the representatives of the gaduates and parents, Nikola Mazureková, Martin Brozman from 5 B class and Ms Antalová (the mother of a graduate Michal Antal).


The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

                                                             ... Next, no amount of words or gifts can express the appreciation we feel for our professors, but I guess I can start with a simple thank you. Dear professors, leading teenagers to moral standards is a wonderful job. Since the very beginning you have been trying to plant a desire for the pursuit of knowledge in our hearts. You were not satisfied with tiny successes and wanted us to reach down deep and constantly do more. It is also because of your efforts that we can proudly say mere children have developed into smart and skillful young adults ... (Nikola Mazureková, 5 B)

The whole event livened up the school choir EGT Voice with its songs - Gaudeamus Igitur, Happy Day, Swing Low.
After the church services ended there the congratulations of the parents, siblings, relatives, acquaintances, smiles, caresses, tears and picture taking started in front of the church.Shortly after the ceremony in a church a traditional Wine Goblet ( an nformal meeting of the graduates, their relatives, guests and teachers.) was held in the towns Cultural Center.During the Wine Goblet Lenka Dočekalová, Tomáš Kirsch, Matúš Štulrajter accompanied on the piano by Katarína Kandová, sang original farewell song: ... We thank Lord for you all, in the Gods love we wish you to stay. We wish you the Lord will save youand let the sun lit up your days. There is a time to say goodbye, from the souls the gratitude rises,for your hearts perceptive, for your words kind !Tear floods down the face, inside sorrow flowsbut in our hearts you stay and you leave them never ! ...

From responses of parents:
I would like to express sincere thanks on behalf of my family, and perhaps on behalf of all parents, madam principal, as well as the entire EGT teaching staff .Very good managed act of the graduation ceremony. Im glad I could be present at a very decent ceremony with which I have not met yet.Thanks !
Ľubomír Griger with family

... Today we had a nice part of a day in Tisovec, when we participated in the graduation ceremony. We want you as a person who leads this school to thank for a decent farewell to graduates, for a unique experience but especially for the permanent spiritual moral values, our children acquire during their adolescence at EGT. The whole concept of learning, informality and participation of the foreign teachers, non-study activities, access and relationship of the school spirituals when shaping the characters of the children, these are the attributes that can positively change the individuatilies of young people, prefer this school to similar high schools in the neighborhood. We are very pleased that we have entrusted our children to EGT and we have recommend it to all our acquaintances.Thank you again and wish you and all the teachers of this school a lot of health, patience, good ideas and diligent students ...

text and photo: egt


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

25. máj 2010 bol dňom každoročného slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení (graduation) absolventom EGT, ktorí ešte minulý týždeň ukazovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami počas maturitných skúšok. Maturitu úspešne zložilo všetkých 71 žiakov 5. A, 5. B triedy a oktávy.Táto slávnosť bola na rozdiel od minulých výnimočná hlavne tým, že sa na nej okrem iných vzácnych hostí po prvý krát v histórii zúčastnil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku - Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Cirkevní predstavitelia, pedagógovia, absolventi a hostia sa zhromaždili pred budovou školy, odtiaľ sa slávnostný sprievod pohol smerom k tisovskému evanjelickému kostolu, kde na nich čakali spolužiaci, rodičia a príbuzní absolventov.
V kostole začali slávnostné Bohoslužby, v rámci ktorých zaznela aj kázeň generálneho biskupa. Podujatie potom pokračovalo oficiálnou časťou, ktorú moderovali štvrtáci Mária Zlúkyová a Peter Dlhopolec.
V rámci oficiálnej časti riaditeľkaPhDr. Helena Pašiaková, PhD predstavila prítomných hostí, absolventi si prevzali maturitné vysvedčenia a ďalšie dokumenty týkajúce sa ukončenia štúdia. Nasledovalo udeľovanie tradičných ocenení výnimočným žiakom, ktorí príkladne reprezentovali školu aj seba počas celého štúdia. Najprestížnejšie a jediné ocenenie Laudatio sapientiae (chvála múdrosti) získala Lenka Dočekalová z 5. A triedy za výborný prospech, za príkladné kresťanské svedectvo a za aktívnu mimoškolskú prácu. TitulyLaudatio industriae (chvála usilovnosti) získali Tomáš Griger, Jakub Kúkol, Benjamín Leitner, Júlia Murínová, Stanislav Spodniak, Matúš Štulrajter, Lukáš Vetrák, Michal Antal, Denisa Fodorová, Tomáš Kirsch, Matej Lukáč, Lucia Ľuptáková, Nikola Mazureková, Denisa Samková, Juraj Vojčiak, Lucia Cabanová, Martin Helik, Branislav Kriška, Zuzana Kvetková, Dominika Lopušná za rôzne aktivity počas ich pôsobenia na škole, napr. reprezentácia školy, mimoškolská činnosť, výborný prospech ...
Ďalej nasledovali príhovory zástupcov maturantov a rodičov, Nikoly Mazurekovej, Martina Brozmana a pani Antalovej.

... Čo nedokáže ani sto slov a čo nevynahradí nijaký dar, povedia šťastné oči svojím: Ďakujeme Vám. Vážení profesori, byť učiteľom a viesť mládež k morálnym hodnotám je úžasné poslanie. Od začiatku ste nám vštepovali do sŕdc túžbu po vedomostiach.. Neuspokojili ste sa s drobnými úspechmi a stále nás hnali viac a viac dopredu. Aj vďaka vám sa môžeme pýšiť tým, že z nevzdelaných detí sa vyvinuli múdri a šikovní mladí ľudia ... (Nikola Mazureková, 5. B)
Na záver oficiálnej časti sa prítomným prihovorila riaditeľka odboru gymnázíí MŠ SR RNDr. Dana Čuláková. Celé podujatie spestril svojimi piesňami aj školský spevokol EGT Voice - Gaudeamus igitur, Happy Day, Swing Low.
Po ukončení bohoslužieb nastalo pred kostolom vítanie absolventov s rodičmi, súrodencami, príbuznými, známymi, objímanie, úsmevy, slzy, fotografovanie ...Krátko po slávnosti v kostole sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila tradičná Čaša vína - neformálne stretnutie maturantov, ich príbuzných s hosťami a pedagógmi. V rámci Čaše vína zaspievali Lenka Dočekalová, Tomáš Kirsch, Matúš Štulrajter za klavírneho sprievodu Kataríny Kandovej pôvodnú rozlúčkovú pieseň: ... Pánovi za vás všetkých ďakujeme,v Božei láske zotrvať vám prajeme.Želáme vám nech Pán vás ochránia Slnko nech dni vaše rozžiari. Nastal už čas lúčenia, z duší vďačnosť vyviera,za vaše srdcia vnímavé, slová láskavé !Slza steká po tvári, vnútro smútok zaplaví,v srdciach však ostanete, z nich neodídete ! ...

Z ohlasov rodičov:
Chcem vysloviť úprimné poďakovanie v mene mojej rodiny a snáď aj v mene všetkých rodičov pani riaditeľke, ako aj celému učiteľskému zboru EGT.Veľmi dobre zvládnutie slávnostného aktu odovzdávania maturitných vysvedčení. Som rád, že som mohol byť prítomný na veľmi dôstojnej slávnosti s akou som sa doteraz nestretol. Vďaka !
Ľubomír Griger s rodinou

...dnes sme prežili v Tisovci peknú časť dňa, keď sme sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení. Chceme sa Vám ako osobe, ktorá vedie túto školu poďakovať za veľmi dôstojnú rozlúčku s absolventmi, za výnimočný zážitok ale najmä za trvalé duchovno-morálne hodnoty, ktoré naše deti získavajú počas dospievania na EGT. Celé ponímanie štúdia, účasť a neformálnosť zahraničných lektorov, mimo študijné aktivity, vzťah a prístup duchovných správcov pri formovaní osobností detí, to sú atribúty, ktoré dokážu meniť pozitívne charaktery mladých ľudí a túto školu favorizujú pred podobnými strednými školami v širokom okolí. Sme veľmi radi, že naše deti zverili EGT a odporúčame ju aj všetkým známym. Ďakujeme ešte raz a prajeme Vám a všetkým pedagógom tejto školy veľa zdravia, trpezlivosti, dobrých nápadov a usilovných študentov ...

read 10937xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk