Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Graduation 2015

This year's Graduation of the new graduates of the Lutheran High School was held on Friday, May 22, 2015. The main part of the event, as in previous years, was held in the Lutheran church. First, the ceremonial Church Service incorporated a sermon given by the bishop ZD ECAV Milan Krivda.
At the beginning of the official presentation, which was moderated by the fourth-graders Zuzana Sabová and František Latinák, the principal Helena Pašiaková introduced the present guests. This was followed by the awarding of the school leaving certificates and the hymn, Gaudeamus Igitur. The bishop, Milan Krivda, and the principal, Helena Pašiaková, then handed out the prestigious awards, Laudatio Sapientiae and Laudatio Industriae, to the selected graduates. The title of Laudatio Sapientiae this year was acquired by Simona Takáčová for excellent study results, being an exemplary Christian witness and participating in several extra-curricular activities.
On behalf of the graduates, the speeches addressed to the teachers, parents and classmates were given by both Simona Takáčová and Mária Michalove:

...You, dear teachers, were the essential part of this period. And so we want to thank you for all your effort, which definitely wasn't useless as you helped us to grow up into intelligent young people. The truth is, that most of us not only consider you as our teachers, but as our friends, too...

A final thanks from the parents was given by Ms Renáta Červenáková.
Shortly after the events in the church, the guests, graduates, their relatives and teachers met at the traditional Goblet of Wine in the Town Cultural Center.

text and photo: egt

Graduation 2015


The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

                                                                             


Graduation 2015

Tohtoročné slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým absolventom Evanjelického gymnázia sa uskutočnilo v piatok 22. mája 2015.
Hlavná časť podujatia sa, ako po iné roky, konala v evanjelickom kostole. Najskôr slávnostné bohoslužby, v ich závere predniesol slávnostnú kázeň biskup ZD ECAV Milan Krivda.
Na začiatok oficiálnej časti, ktorú moderovali štvrtáci Zuzana Sabová a František Latinák, riaditeľka Helena Pašiaková predstavila prítomných hostí. Nasledovalo samotné odovzdanie maruritných vysvedčení a ďaších dokladov o ukončení štúdia s Gaudeamus igitur po prevzatí vysvedčení.
Biskup Milan Krivda a riaditeľka Helena Pašiaková potom vybraným absolventom odovzdali prestížne ocenenia Laudatio Sapientiae a Laudatio Industriae. Titul Laudatio Sapientiae tento rok získala Simona Takáčová za výborný prospech, príkladné kresťanské svedectvo a za aktívnu mimoškolskú prácu.
Za absolventov sa učiteľom, rodičom a spolužiakom prihovorili Mária Michalove a Simona Takáčová:

...Časťou toho všetkého ste boli v prvom rade vy, drahí učitelia. A teda, dnes Vám ďakujeme za všetku snahu, ktorá ozaj nevyšla nazmar, pretože ste z nás vytesali mladých múdrych ľudí, akými sme sa za päť rokov stali. A pravdupovediac, mnohí sme vo Vás postupne nevideli len učiteľov, ale aj priateľov...

Záverečné poďakovanie rodičov predniesla pani Renáta Červenáková.
Chvíľu po podujatí v kostole sa v Mestskom kultúrnom stredisku stretli hostia, absolventi s príbuznými a učitelia na tradičnej Čaši vína, kde boli absolventom udelené ďalšie ocenenia.

read 12305xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk