Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Potvrdenia školy (school certifications)

Na tejto stránke sa dozviete, aké potvrdenia a doklady škola vydáva, ich použitie a ďalšie organizačné pokyny, týkajúce sa týchto potvrdení. Jednotlivé tlačivá si tu môžete aj stiahnuť. Takisto si si ich môžete stiahnuť aj v menu Na stiahnutie.

 1. Potvrdenie o návšteve školy
 2. Potvrdenie o dĺžke štúdia na škole
 3. Potvrdenie o návšteve školy pre prídavky na dieťa
 4. Žiadosť o vystavenie duplikatu vysvedčenia
 5. Potvrdenie dokladov vystavených inými organizáciami
 6. Možnosť potvrdzovania dokladov prostredníctvom pošty (inej zásielkovej služby)

Potvrdenie o návšteve školy

Na tlačive škola potvrdzuje, že ste naším študentom od 1. septembra (deň nástupu) do 30. júna (posledný deň vyučovania) v aktuálnom školskom roku. Uvádza sa ročník (trieda). Toto potvrdenie sa vydáva na rôzne účely pre organizácie, ktoré od Vás žiadajú potvrdenie o návšteve školy.

Stiahnuť


Potvrdenie o dĺžke štúdia na škole

Na tlačive škola potvrdzuje obdobie, v ktorom ste boli žiakom našej školy (1. september - 1. deň nástupu do EGT až máj – posledný deň v škole). Toto potvrdenie sa vydáva napríklad pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

StiahnuťPotvrdenie o návšteve školy pre prídavky na dieťa

Na tlačive škola potvrdzuje, že ste jej žiakom: v aktuálnom školskom roku od 1. septembra do 31. augusta, uvádza sa ročník (trieda), či ste prijatý na denné štúdium, dĺžka štúdia – 5 rokov. Skončenie štúdia sa uvádza len u žiakov 5. ročníka.

StiahnuťŽiadosť o vystavenie duplikatu vysvedčenia

Ak stratíte vysvedčenie, musíte napísať žiadosť o vystavenie duplikátu. V nej uvediete meno študenta, miesto a dátum narodenia, školský rok, resp. rok, v ktorom ste ukončili štúdium, ak sa jedná o maturitné vysvedčenie .
K žiadosti musíte priložiť kolok (jedno dvojstranné vysvedčenie 3,- € kolok). Duplikát nahrádza stratený originál. Je to tiež vysvedčenie s vodotlačou ako originál a riaditeľ ho osobne podpisuje. Škola Vám môže vydať duplikát úplne nahradzujúci originál len raz ! Na vašu žiadosť je škola povinná reagovať do dvoch týždňov.
Je možné vydať aj ďalšie kópie vysvedčení, ale tieto nemajú úradnú hodnotu originálu, len informatívnu. Škola nemá overovacie právomoci, aké majú notári. Na týchto kópiách potvrdzujeme ich totožnosť s originálom, ktorý nám ukážete, no nepotvrdzujeme pravosť dokumentu a jeho údajov.
Škola je povinná vystaviť žiakovi Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, ročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenie a Dodatok k maturitnému vysvedčeniu. Maturitné vysvedčenie je dokladom o ukončení štúdia a o kvalite dosiahnutého vzdelania. K prihláške na vysokú školu musíte mať všetky vysvedčenia zo strednej školy a maturitné vysvedčenie. Toto potrebujete aj pri žiadosti o zamestnanie (pokiaľ nemáte doklad o vysokoškolskom vzdelaní).

StiahnuťPotvrdenie dokladov vystavených inými organizáciami

Niektoré organizácie s vami uzatvárajú rôzne dohody, zmluvy a dajú vám vyplniť nejaké doklady. Ak na takýchto dokladoch nájdete časť, kde sa má potvrdiť, že ste študentom strednej školy. Škola vam potvrdí správnosť údajov dátumom, pečiatkou a podpisom.Možnosť potvrdzovania dokladov prostredníctvom pošty (inej zásielkovej služby)

EGT v snahe zjednodušiť a urýchliť vydávanie potvrdení, umožňuje svojim žiakom potvrdiť rôzne dokumenty na diaľku - prostredníctvom pošty. Postup ( napr. pre žiadosť o vydanie dopravnej karty/preukazu ) je nasledovný :

 1. Žiak si vyzdvihne žiadosť u prepravcu (SAD, ŽSR) v mieste svojho bydliska
 2. Na tejto žiadosti vyplní svoje osobné údaje (minimálne svoje meno a priezvisko)
 3. Takto vyplnenú žiadosť (alebo aj viacej žiadostí) vloží do obálky spolu s prázdnou ofrankovanou obálkou, na ktorú napíše svoju adresu, napríklad takto:
 4. Všetky položky spomínané v bode 3. pošle poštou na adresu: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
 5. EGT mu požadované listiny potvrdí a v priloženej prázdnej ofrankovanej obálke s adresou žiaka obratom pošle späťnahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk