Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Kritériá klasifikácie žiakov


Hodnotenie angličtiny

                

Výsledná známka z predmetu anglický jazyk je kombináciou známok z jednotlivých „kurzov“ anglického jazyka:

V prvom ročníku tvorí každý kurz 20% z výslednej známky - Gramatika (AjG), Anglický jazyk – kurz podľa učebníc Solutions „nepárne lekcie“ (AjO), Anglický jazyk – kurz podľa učebníc Solutions „párne lekcie“ (AjE), Reálie anglicky hovoriacich krajín (AjR). Zvyšných 20% výslednej známky tvorí polročný test tzv. Big Test.

Pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka tvorí z výslednej známky 60% Anglický jazyk – kurz podľa učebníc v danom ročníku, 20% anglická konverzácia a zvyšných 20% výslednej známky tvorí polročný test tzv. Big Test.

Pre žiakov 5. ročníka výslednú známku z hodiny anglického jazyka tvorí známka kurzu 60%, známka z kurz Writing – Písanie 20% a známka tzv. Big Testu tvorí 20%.

Hodina konverzácie v anglickom jazyku je hodnotená samostatne, pretože v 5. ročníku tvorí Anglická konverzácia samostatný predmet.Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 76% 2
75 – 64% 3
63 - 50% 4
49 – 0% 5


pričom váha čiastkových známok je nasledovná:


anglický jazyk 1. ročník:

1.Známku za výkon na hodinách ANJ - 80% 20% Solution odd + 20% Solution even + 20% Gramatika + 20% Reálie anglicky hovoriacich krajín

oblasť percentá
testy, slohová práca 55%
kvízy, projekty, prezentácie 35%
aktivita, domáce úlohy 10%


2. Big test - 20%

oblasť percentá
písomný test 70%
písomná slohová práca 30%


anglický jazyk 2.-4. ročník):

známka z predmetu anglický jazyk 2-4. ročník zahŕňa:

1.Známku za výkon na hodinách ANJ - 60%
oblasť percentá
testy, slohová práca 55%
kvízy, projekty, prezentácie 35%
domáce úlohy, aktivita 10%


2. Známku za výkon na hodinách konverzácie v ANJ – 20%
oblasť percentá
testy 40%
projekty, prezentácie 30%
kvízy 20%
domáce úlohy, aktivita 10%


3. známku za Big test - 20%
oblasť percentá
písomný test 70%
písomná slohová práca 30%


anglický jazyk 5. ročník:

známka z predmetu anglický jazyk 5. ročník zahŕňa:

1.Známku za výkon na hodinách ANJ - 60%
oblasť percentá
testy, slohová práca 55%
kvízy, projekty, prezentácie 35%
domáce úlohy, aktivita 10%


2. Známku za výkon na hodinách písania – 20%
oblasť percentá
testy 80%
domáce úlohy, aktivita 20%


3. známku za Big test - 20%
oblasť percentá
písomný test 70%
písomná slohová práca 30%


konverzácia v anglickom jazyku (5. ročník):

oblasť percentá
mini-maturita 40%
prezentácie 30%
kvízy 30%
Bodové hodnotenie písomných prác

Písomná slohová práca je hodnotená z hľadiska nasledujúcich oblastí: obsah textu, organizácia textu, gramatika a slovná zásoba. Za každú oblasť môže žiak získať maximálne 5 bodov, za celú kompozíciu teda maximálne 20 bodov. Ak žiak získal za kritérium obsah textu 4 – 1 bod, tak vo zvyšných troch oblastiach môže získať maximálne o jeden bod viac. Ak žiak získal za obsah textu 0 bodov, získava aj za všetky ostatné oblasti 0 bodov.
Bodové ohodnotenie závisí od úrovne splnenia nasledovných požiadaviek pre každé z kritérií. Výsledné hodnotenie je percentuálne vyjadrenie podielu bodov, ktoré žiak získal a maximálneho počtu bodov 20. Hodnotenie je vždy primerané jazykovej úrovni určenej pre daný ročník štúdia.


ohsah:

body hodnotenie textu
5 je téme/zadaniu zodpovedajúci, podrobne rozpracovaný, náležite rozvinutý, jasne napísaný, zrozumiteľný, primeranej dĺžky
4 je téme/zadaniu zodpovedajúci, rozvinutý, chýbajúce informácie
3 takmer súvisí s témou/zadaním, rozvinutý, chýba viac informácií
2 je často mimo zadania / témy, väčšina požadovaných informácií chýba
1 je téme/zadaniu zodpovedajúci minimálne, takmer neobsahuje požadované informácie
0 je nezodpovedajúci téme, nepochopenie zadania


organizácia a usporiadanie textu:

body hodnotenie textu
5 je súvislý, jasné rozdelenie paragrafov, použitá široká škála spojok a spájacích výrazov
4 má dobré frázovanie, menšie nedostatky v rozdelení paragrafov a v použití spojok a spájacích výrazov
3 má jasne znázornené vzťahy medzi hlavnými myšlienkami, ktoré sú rozdelené do samostatných paragrafov, ale nedostatočne rozvinuté
2 má lineárnu organizáciu myšlienok, neprimerané rozdelenie do paragrafov, nedostatky v použití spojok a spájacích výrazov
1 má nejasnú organizáciu myšlienok, veľmi neprimerané rozdelenie do paragrafov
0 nemá žiadnu organizáciu, žiadne paragrafy


gramatika:

body hodnotenie textu
5 obsahuje správne gramatické štruktúry v súlade s témou/zadaním, výskyt náročnejších a pestrejších syntaktických konštrukcií, minimálne množstvo pravopisných chýb
4 obsahuje niekoľko chýb, ale väčšina gramatických štruktúr je použitá správne, výskyt aj náročnejších syntaktických konštrukcií, pravopisné chyby sa vyskytujú v malej miere
3 má prevládajúce jednoduchšie jazykové štruktúry, vyskytuje sa viac gramatických a pravopisných chýb, ktoré v prevažnej miere nebránia porozumeniu
2 má jednoduchšie jazykové štruktúry s častými gramatickými a pravopisnými chybami, ktoré sťažujú porozumenie textu
1 má veľmi jednoduché jazykové štruktúry so závažnými gramatickými a pravopisnými chybami, ktoré značne sťažujú porozumenie
0 ukazuje nedostatočné gramatické vedomosti, obsahuje veľa chýb, ktoré bránia porozumeniu celého textu


slovná zásoba:

body hodnotenie textu
5 má bohatú slovnú zásobu, téme primeranú, vhodne a variabilne použitú
4 má primeranú slovnú zásobu, ktorá je väčšinou správne a vhodne použitá
3 má slovnú zásobu téme zväčša primeranú, zrozumiteľnú, nie vždy vhodne použitú
2 má jednoduchú slovnú zásobu, na viacerých miestach neprimeranú a nevhodnú, sťažuje porozumenie textu
1 má obmedzenú a neprimeranú slovnú zásobu, často sa opakujúce slová, značne sťažené porozumenie textu
0 má slovnú zásobu, ktorá je neprimeraná, nezodpovedajúca téme zadania, a má nedostačujúci rozsahPísomné práce (eseje)

Budú hodnotené známkou rovnakej váhy ako testy. 1-krát za polrok, bude slohová práca zaradená do hodnotenia Big Testu. Každá písomná práca bude hodnotená na základe kritérií uvedených nižšie pri hodnotení písomných slohových prác.Požadovaný počet slov pre písomné práce v jednotlivých ročníkoch:

ročník cieľová úroveň
jazyka
počet slov
1. B 1.2 160 - 180
2. B 2.1 180 - 200
3. B 2.2 200 - 220
4. C 1.1 220 - 270
5. C 1.2 270 - 320


Testy

Žiaci budú písať 45 minútový test na konci každého modulu/lekcie. Učiteľ dopredu oznámi dátum testu. Žiak je povinný písať všetky testy.


Kvízy

Zvyčajne 5 -10 minútové, nemusia byť vždy dopredu oznámené.

Prezentácie

Učiteľ žiakovi dopredu oznámi termín prezentácie a minimálne dva týždne dopredu žiakovi oznámi bližšie požiadavky a viac informácií k jeho prezentácii. Žiak bude mať minimálne dva týždne čas na prípravu. Pri hodnotení sa berie do úvahy:
- správny výber a rozsah slovnej zásoby
- obsah a plynulosť vyjadrovania
- výslovnosť
- spôsob prezentácie (zahŕňa verbálnu aj neverbálnu komunikáciu)
- reakcia na otázky publika


Domáce úlohy

Učiteľ bude zadávať domáce úlohy takmer každú hodinu. Žiak je povinný vypracovať danú úlohu pred začiatkom nasledujúcej hodiny. Domáca úloha nevypracovaná do začiatku ďalšej hodiny bude považovaná za oneskorenú.


Oneskorené úlohy

Za oneskorenú úlohu je považovaná úloha, ktorá nie je dokončená pred začiatkom hodiny. Za oneskorené úlohy stratí žiak 10% z hodnotenia danej úlohy v prvý deň oneskorenia a 10% za každý ďalší deň oneskorenia.
V prípade, že sa žiak dohodol s vyučujúcim na náhradnom termíne a nedostaví sa bez ospravedlnenia, dostane 0%.


Aktivita

Od žiaka sa očakáva, že bude pripravený na každú vyučovaciu hodinu. Žiak bude mať zníženú známku za aktivitu, ak si zabudne knihy, neurobí domácu úlohu, bude rozprávať po slovensky, nebude sa zapájať, alebo bude inak vyrušovať spolužiakov.


Neprítomnosť

Je žiakovou povinnosťou dobrať učivo preberané na hodinách a domáce úlohy zadané počas jeho neprítomnosti. Učiteľ bude očakávať žiakovu domácu úlohu hneď po jeho návrate do školy. Všetky úlohy neodovzdané v deň žiakovho návratu do školy budú považované za oneskorené. Ak žiak vymešká viac vyučovacích hodín, dohodne si s učiteľom náhradný termín.
Od žiaka sa očakáva, že ak je neprítomný v deň písania testu, nahradí si ho v deň návratu do školy, príp. podľa dohody s vyučujúcim.


Plagiátorstvo a podvádzanie

Práca, ktorá nie je originálna, nebude pozitívne ohodnotená. Vrátane (nie výlučne): kopírovania z Internetu pri vypracovávaní domácich úloh a prezentácií, odpisovania od spolužiakov počas testov a kvízov, atď.
nahor   *  späť   *  domovHodnotenie biológie


        


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5

Kritéria hodnotenia: žiak ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z jednotlivých oblastí hodnotenia

Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, laboratórna práca, pracovný list2. ROČNÍK

1. polrok

oblasť hodnotenia váha známky
testy 70%
laboratórne cvičenia, pracovné listy,
kvízy, domáce úlohy
20%
prezentácia 10%


2. polrok

oblasť hodnotenia váha známky
testy 60%
laboratórne cvičenia, pracovné listy,
kvízy, domáce úlohy
10%
projekt - ekosystémy 30%3. ROČNÍK

Žiaci sú hodnotení zvlášť za každý polrok v školskom roku v týchto oblastiach:

oblasť hodnotenia váha známky
testy (po každom tematickom celku) 70%
domáce úlohy, pracovné listy 20%
aktívna účasť na hodine, ústne odpovede 10%

Aktívna účasť na mimoškolských aktivitách týkajúcich sa predmetu (SOČ, BIO) v 1. polroku +10%

Vypracovanie projektu v 2.polroku +10%

V prípade omeškania odovzdania domácich úloh a projektov sa sťahuje 10% zo známky za každý deň

Kritériá na známkovanie sú spoločné pre všetky prírodovedné predmety

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní v čase písania testu bude žiak písať test na prvej vyučovacej hodine po návrate do školy, ak sa vopred s vyučujúcou nedohodne inak alebo neospravedlní pred vyučovacou hodinou

Hodnotenie seminára z biológie4. ROČNÍK

oblasť hodnotenia váha známky
testy 60%
pracovné listy, laboratórne cvičenia 10%
seminárna práca – SOČ 30%5. ROČNÍK

1. polrok

oblasť hodnotenia váha známky
testy, seminárna práca 100%


2.polrok

Ústne skúšanie – hodnotenie podľa Metodického pokynu č.8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.Hodnotenie cvičení z biológieoblasť hodnotenia váha známky
testy 50%
laboratórne cvičenia 50%


Extra plusové a mínusové extra body.

Žiaci môžu získať extra body za nasledujúcich podmienok:

plusové body – maximum body 5,4,3,2,1 (prirátajú sa k testovým bodom)
– za rozvoj nových myšlienok, vyjadrenie vlastného názoru a aktivitu na hodine
– za aktívnu prácu na aktivitách týkajúcich sa biológie
– za vypracovanie práce v SOČ a účasť na biologických súťažiach (+ 10%)

mínusové body – maximum body 5,4,3,2,1 (odrátajú sa od testových bodov)
- za neodovzdanie domácej úlohy, pracovného listu, projektu , alebo iného materiálu načas
- za nespolupracovanie na hodine
- za podvádzanie na testoch (0%) bez nároku na opravný test

Náhradné termíny.
Žiaci majú nárok na náhradný a opravný test vo vopred vypísaných náhradných termínoch. Žiak môže každý test opravovať len raz.
nahor   *  späť   *  domovHodnotenie chémie


        


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5


2. A 3. ROČNÍK

Žiaci sú hodnotení zvlášť za každý polrok v školskom roku v týchto oblastiach:

oblasť hodnotenia váha známky
testy (po každom tematickom celku) 60%
domáce úlohy, ústne odpovede/ pracovné listy,projekty 20%
aktívna účasť na LC, vypracovanie laboratórnych protokolov 20%

Aktívna účasť na mimoškolských aktivitách týkajúcich sa predmetu (SOČ, CHO) v 1. polroku +10%

Vypracovanie projektu v 2. polroku +10%

Za omeškanie odovzdania laboratórneho protokolu a pracovného listu sa znižuje známka za každý deň meškania o 10%

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní v čase písania testu bude žiak písať test na prvej vyučovacej hodine po návrate do školy, ak sa vopred s vyučujúcim nedohodne inak alebo neospravedlní pred vyučovacou hodinou


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšania, praktické skúšanie, tvorba prezentácií a projektov, riešenie problémových úloh, vypracovanie pracovných úloh

Formy hodnotenia: ústne odpovede, didaktické testy, prezentácia projektu, prezentácia referátu, hodnotenie praktického cvičenia a protokolov, hodnotenie vypracovaných pracovných listov


Hodnotenie seminára z chémie4.a 5. ROĆNÍK

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť hodnotenia váha známky
didaktické testy, písomné práce, ústne odpovede 60%
projekty, referáty, pracovné listy 40%

Úspešná účasť v chem. súťažiach, SOČ max. + 10% ku konečnej známke za škol. polrok

Žiak musí absolvovať všetky písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu.

Hodnotenie praktických cvičení z chémie5. ROĆNÍK

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť hodnotenia váha známky
didaktické testy, písomné práce, ústne odpovede 60%
laboratórne práce 20%
projekty, referáty, pracovné listy 20%

Úspešná účasť v chem. súťažiach, SOČ max. + 10% ku konečnej známke za škol. polrok

Žiak musí absolvovať všetky písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu.
nahor   *  späť   *  domov
Hodnotenie dejepisu


                


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5

Testy: sú nástrojom merania vedomostí a zručností žiaka. Dávajú sa spravidla po ukončení tematických celkov. Hodnotia sa percentuálne a pretransformujú sa na známky. Oznamujú sa vopred.

Krátke písomné previerky: sú zamerané na situatívnu zaangažovanosť žiaka v učebno-vzdelávacom procese. Neoznamujú sa vopred.

Projekty: slúžia na rozvoj a posilnenie kompetencií. Realizujú sa v 3. a 4. ročníku. Žiak si vyberá počas roka jeden projekt v slovenskom jazyku a druhy projekt v anglickom jazyku..

Ústne odpovede. Hodnotí sa:
- používanie historických pojmov v správnych súvislostiach,
- opísanie historického procesu,
- uplatňovanie získaných vedomostí v nových situáciách,
- hodnotiace stanovisko,
- kritický postoj,
- využíva sa aj slovné hodnotenie

Aktivita na hodine:
- sleduje sa práca na hodine, zapájanie sa, reakcie, aktívna účasť pri riešení úloh,
- hodnotí sa praktické použitie vedomostí,
- využíva sa aj slovné hodnotenie
CELKOVÉ HODNOTENIE 3. A 4. ROČNÍK:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
T testy (po väčších tematických celkoch)
+ P projekty
50%
M previerky (malé písomky)
+ U (ústna odpoveď)
35%
A aktivita 15%

známka = (5.(T,P) + 3,5.(M,U) + 1,5.A) /10

3. ročník pomer dejepis:seminár 1:1
4. ročník pomer dejepis:seminár 2:1<SEMINÁR Z DEJEPISU 4. ROČNÍK:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
TVP testy a veľké prezentácie 50%
KMP kvíz, malé prezentácie 35%
A aktivita 15%

známka = 5.TVP + 3,5.KMP + 1,5.A /10
SEMINÁR Z DEJEPISU 5. ROČNÍK:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
SP seminárna práca 25%
PT projekt 20%
ES eseje 25%
A aktivita 30%

známka = 2,5.SP + 2.PT + 2,5.ES + 3.A /10nahor   *  späť   *  domov

Hodnotenie evanjelického náboženstva


                


Hodnotia sa:

1. vedomosti
2. aktivita na hodine


1.až 5. ročník:

1. Vedomosti sa testujú formou testov, kvízov a prezentácii. Žiak musí napísať všetky testy a pripraviť všetky zadané prezentácie. V prípade neprítomnosti je jeho povinnosťou oznámiť vyučujúcemu po návrate do školy, že test nepísal a dohodnúť si náhradný termín. Testy tvoria 55% celkového hodnotenia. Prezentácie a kvízy tvoria 35% celkovej známky.

2. Aktivita na hodine sa hodnotí na konci klasifikačného obdobia a zohľadňuje prístup žiaka ku činnostiam, ktoré sú súčasťou vyučovania. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj nosenie pomôcok na hodinu – Biblia, spevník, iné potrebné veci. Tvorí 10% celkovej známky.


Výpočet známky:

percentá známka
100% - 90% 1
89% - 75% 2
74% - 50% 3
49% - 30% 4
29% - 0% 5nahor   *  späť   *  domov

Hodnotenie 2. cudzieho jazyka -
francúzštiny, nemčiny, ruštiny


                          


Z   - výsledná známka
Z1 - projekty, aktivita, malé testy
Z2 - posluch, čítanie s porozumením
Z3 - ústny prejav / situačné scénky/, testy


Hodnotenie posluchu, čítania s porozumením (Z1) a samostatného jazykového prejavu(Z3)
 
Známka Popis (posluch, čítanie s porozumením,
samostatný jazykový prejav)
výborný

Žiak dokáže správne a zrozumiteľne reagovať v bežnej životnej situácii, odpovedať na otázky a tvoriť otázky, samostatne tvoriť text, samostatne reprodukovať text, viesť  / bez pomoci učiteľa / dialóg, predniesť monológ na danú tému, vyjadriť svoj postoj a vlastný názor, interpretovať umelecký text / báseň /, riešiť problémové úlohy  z textu.

chválitebný

Žiak dokáže správne a zrozumiteľne reagovať v bežnej životnej situácii, odpovedať na otázky a tvoriť otázky. S pomocou učiteľa vytvorí  text, reprodukuje text, vedie dialóg, prednesie monológ, a vyjadrí svoj postoj a vlastný názor , interpretuje umelecký text, rieši problémové  úlohy z textu.

dobrý

Žiak dokáže reagovať v bežnej životnej situácii, odpovedať a tvoriť  otázky. S výraznou pomocou učiteľa vytvorí text, reprodukuje ho, vedie dialóg. Vie vyjadriť svoj postoj a vlastný názor, s pomocou rieši problémové  úlohy z textu.

dostatočný

Žiak dokáže reagovať v bežnej životnej situácii, odpovedať a tvoriť  jednoduché otázky. S pomocou učiteľa vytvorí a reprodukuje text,  vedie dialóg. S ťažkosťou vyjadrí  svoj názor a postoj, používa  však jednoduché slovné spojenia .Pri riešení problémových úloh z textu potrebuje pomoc.

nedostatočný

Žiak dokáže reagovať v bežnej životnej situácii, odpovedať a tvoriť  veľmi jednoduché otázky. S pomocou učiteľa reprodukuje text, vedie  dialóg. Na vyjadrenie  svojho postoja používa veľmi jednoduché slovné spojenia a elementárne lexikálne konštrukcie. Pri riešení problémových úloh z textu potrebuje výraznú pomoc.Hodnotenie a klasifikácia projektov (Z3)

Do ústnej časti hodnotenia sa zahŕňa aj práca s projektmi. Ohodnotenie  závisí od formy spracovania, kreativity,  jazykovej a lexikálnej úrovne prezentovaného projektu. Vo všeobecnosti však platí, že žiak / ak sa dobrovoľne prihlási / je povinný  v stanovenom termíne prezentovať projekt. Ak tak neurobí a neospravedlní sa vyučujúcemu je klasifikovaný stupňom nedostatočný.


Hodnotenie aktivity a práce na vyučovacích hodinách (Z3)

Žiaci môžu získavať plusové body za aktivitu  na vyučovacej hodine, projekty, ktoré sú nad rámec ich   povinností a mimoriadne plnenie domácich povinností.Percentuálne hodnotenie testov:

percentá známka
100 – 88% 1
87,99 - 75% 2
74,99 - 60% 3
59,99 - 40% 4
39,99 - 0% 5Slohový prejav

Hodnotenie písomných slohových prác pozostáva z hodnotenia nasledovných častí:

1. Obsah a rozsah textu
2. Členenie a stavba textu
3. Gramatika (morfológia, syntax, pravopis)
4. Slovná zásoba

Za každú časť môže žiak získať maximálne 5 bodov.


Prideľovanie bodov písomným slohovým prácam

Body Obsah textu Členenie a stavba textu Gramatika / morfológia, syntax, pravopis Slovná zásoba
5 Zodpovedá zadaniu, je dôkladne rozpracovaný, informácie sú vyjadrené jasne. Text je graficky správne členený do odsekov. Všetky myšlienky sú jasne a logicky prepojené. Správne používanie gramatických štruktúr, súvetí. Gramatické chyby sú ojedinelé, pravopis je vynikajúci. Bohatá slovná zásoba, téme primeraná, správne a vhodne používaná.
4 Zodpovedá zadaniu, je dobre rozpracovaný. Niektoré informácie chýbajú, ale ostatné sú vyjadrené jasne. V grafickom členení textu sú ojedinelé nedostatky, prevláda logické prepojenie myšlienok. Niekoľko gramatických chýb, používané sú súvetia, gramatické chyby nenarúšajú porozumenie. Téme primeraná slovná zásoba, vhodne a správne použitá.
3 Obsah zodpovedá zadaniu, chýba viac informácií k téme, ale sú vyjadrené jasne a zrozumiteľne. V obmedzenej miere členený text. Vyznačené len hlavné myšlienky, ktoré nie sú ďalej rozvinuté. Myšlienky sú jasné, ale nie sú prepojené. Závažné gramatické chyby, ojedinele sťažujú pochopenie textu. Viac gramatických chýb. Primeraná, nie je vždy vhodne použitá.
2 V malej miere zodpovedá zadaniu. Informácie v texte sú obmedzené, nezrozumiteľné. V členení textu sú veľké nedostatky, myšlienky nie sú prepojené, nejasné a nelogicky usporiadané. Viac závažných gramatických chýb, sťažujú porozumenie, veľa pravopisných chýb. Slovná zásoba neprimeraná, nevhodná, jednoduchá.
1 Obsah minimálne zodpovedá zadaniu, obmedzený, nezrozumiteľný. Veľké nedostatky v grafickom členení textu, vety vôbec nie sú neprepojené, nelogické. Závažné gramatické chyby, značné sťaženie porozumenia textu. Slovná zásoba sa opakuje, obmedzený rozsah.
0 Zadanie nie je splnené, myšlienky nie sú vyjadrené jasne. Členenie je nevhodné, vety sú nelogické, neusporiadané a nezrozumiteľné. Nedostatočné gramatické vedomosti, ktoré bránia porozumeniu textu. Neprimeraná slovná zásoba, nezodpovedá téme, nedostačujúci rozsah.

Prevod bodov na percentá  
Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Percentá 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55
 
Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Percentá 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0Výsledné hodnotenie

Celková známka Z = (Z1 + 2.Z2 + 3.Z3) / 6


Celková známka (Z) sa zaokrúhľuje nasledovne:

rozah známka
1,00-1,50 1
1,51- 2,50 2
2,51-3,50 3
3,51- 4,50 4
4,51 – a viac 5

Konverzácia z 2. cudzieho jazyka -
francúzštiny, nemčiny, ruštinyPráca na hodine sa hodnotí nasledovne:

Z = (Z1 + 2.Z2 + Z3) / 4, kde

Z1 - opis obrázku, rozprávanie
Z2 - dialóg, diskusia na danú tému
Z3 - situačné úlohy, použitie slovnej zásoby v jednotlivých situáciách - hodnotí sa aj práca na projektoch a ich interpretácia


nahor   *  späť   *  domovHodnotenie fyziky


                


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5


2. A 3. ROČNÍK

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
testy 75%
pracovné listy, domáce úlohy 5%
projekty: 1 projekt v 2. polroku 10%
Aktívna práca na hodinách
a na laboratórnych cvičeniach
10%


Úspešná účasť v súťažiach týkajúcich sa predmetu, SOČ: +10%Hodnotenie projektu::


projekt váha
známky
obsah 60%
estetická úprava 10%
prezentácia 30%

Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jedného testu za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, laboratórna práca, pracovný list
Hodnotenie seminára z fyziky


5. ROČNÍK

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
testy po každom tematickom celku 60%
projekty – vypracované maturitné témy 10%
ústne odpovede z maturitných okruhov 10%
aktívna účasť na seminároch 20%


Účasť na mimoškolských aktivitách týkajúcich sa predmetu, súťažiach,SOČ : +10%


Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jedného testu za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, laboratórna práca, pracovný list

nahor   *  späť   *  domov

Hodnotenie geografie


                


2. A 3. ROČNÍK

Kritéria hodnotenia: ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo.

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
testy 50%
projekty 20%
ústna odpoveď 10%
pracovné listy, aktivita 20%


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5


Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jednej písomnej previerky za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie, prezentovanie projektu

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, pracovný list, projekt
Hodnotenie seminára z geografie


5. ROČNÍK

Kritéria hodnotenia: ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo.

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
testy 50%
projekty 20%
ústna odpoveď 10%
pracovné listy, aktivita 20%

Úspešná účasť v olympiáde, SOČ: max. + 10% ku konečnej známke za šk. polrok

Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5

Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jednej písomnej previerky za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie, prezentovanie projektu

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, pracovný list, projekt
nahor   *  späť   *  domov


Hodnotenie informatiky


                


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5


V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní v čase písania testu bude žiak písať test na prvej vyučovacej hodine po návrate do školy, ak sa vopred s vyučujúcim nedohodne inak alebo sa neospravedlní pred vyučovacou hodinou2. ROČNÍK

Žiaci sú hodnotení zvlášť za každý polrok v školskom roku v týchto oblastiach:

A. práca počas školského roku

oblasť
hodnotenia
váha
známky
zadania na hodinách, testy 60%
domáce úlohy, ústne odpovede + pracovné listy 20%
aktívna práca na hodinách, vypracovanie
prezentácie z iných predmetov
20%


B. workshop – aktívna práca a zvládnutie úloh       +/- 40%

oblasť
hodnotenia
extra
bonus
aktívna účasť na mimoškolských aktivitách
týkajúcich sa predmetu (SOČ, súťaže...)
+10%
aktívna účasť na projektoch s využívaním IKT +10%4. ROČNÍK

Žiaci sú hodnotení zvlášť za každý polrok v školskom roku v týchto oblastiach:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
zadania na hodinách, testy 40%
domáce úlohy, zadania 40%
aktívna práca na hodinách, vypracovanie
prezentácie z iných predmetov
20%


oblasť
hodnotenia
extra
bonus
aktívna účasť na mimoškolských aktivitách
týkajúcich sa predmetu (SOČ, súťaže...)
+10%
aktívna účasť na projektoch s využívaním IKT +10%5. ROČNÍK

Žiaci sú hodnotení zvlášť za každý polrok v školskom roku v týchto oblastiach:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
zadania na hodinách, testy 20%
domáce úlohy, zadania 60%
aktívna práca na hodinách, vypracovanie
prezentácie z iných predmetov
20%


oblasť
hodnotenia
extra
bonus
aktívna účasť na mimoškolských aktivitách
týkajúcich sa predmetu (SOČ, súťaže...)
+10%
aktívna účasť na projektoch s využívaním IKT +10%
nahor   *  späť   *  domov


Hodnotenie matematiky


                


Stupnica hodnotenia:

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 75% 2
74 – 50% 3
49 - 30% 4
29 – 0% 5


1.,2. A 3. ROČNÍK

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
školské písomné práce 30%
písomné previerky (30 min) 50%
projekty, pracovné listy, DÚ 20%


Úspešná účasť v matematických súťažiach, SOČ, aktivita na hodinách: max. + 10% ku konečnej známke za šk. polrok


Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jednej písomnej previerky za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne. Žiak musí absolvovať minimálne polovičný počet pracovných listov.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, písomná práca, pracovný list, projekt
Hodnotenie SEM (seminár z matematiky)


4. A 5. ROČNÍK

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard, primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

Známka z predmetu je váženým priemerom známok z nasledujúcich oblastí hodnotenia:

oblasť
hodnotenia
váha
známky
testy, ústne odpovede 70%
písomné previerky (30 min) 50%
projekty, aktivita, pracovné listy 30%


Úspešná účasť v matematických súťažiach, SOČ: max. + 10% ku konečnej známke za šk. polrok


Žiak musí absolvovať všetky školské písomné práce a písomné previerky v riadnom alebo náhradnom termíne. Za podvádzanie na teste bude žiakovi tento test hodnotený 0%, bez možnosti opravného testu. Žiak má právo na opravu jednej písomnej previerky za polrok (pri splnení 100% aktivity) napísanej v riadnom termíne. Žiak musí absolvovať minimálne polovičný počet pracovných listov.


Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, didaktický test, písomná práca, pracovný list, projektnahor   *  späť   *  domov

Hodnotenie občianskej náuky


                


4. ROČNÍK

oblasť hodnotenia váha známky
testy 75%
aktivita, domáce úlohy a pracovné listy 25%
Hodnotenie psychológie4. ROČNÍK

1. polrok

oblasť hodnotenia váha známky
testy 50%
esej 35%
aktivita, domáce úlohy a pracovné listy 15%


2. polrok

oblasť hodnotenia váha známky
testy 55%
projekt 25%
aktivita, domáce úlohy a pracovné listy 20%5. ROČNÍK

oblasť hodnotenia váha známky
testy 50%
projekt a minimaturita 40%
aktivita, domáce úlohy a pracovné listy 10%


Hodnotenie spoločenskovedného seminára5. ROČNÍK

oblasť hodnotenia váha známky
testy 40%
quizy alebo minimaturita 35%
projekty 25%nahor   *  späť   *  domov


Hodnotenie telocviku


                


Hodnotenie žiaka sa vyjadruje:

- slovne
- bodovým a percentuálnym hodnotením podľa pravidiel hodnotenia priebežne
- súhrnným hodnotením známkou na polroka a na konci roka podľa bodovej alebo percentuálnej úspešnosti žiaka


KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZAHŔŇAJÚ:

1. účasť žiaka na hodinách, účelovom cvičení na ochranu života a zdravia, lyžiarskom a plaveckom výcviku – tvorí 30% známky, Z1

Tabuľka hodnotenia účasti žiaka na hodinách (%):

percentá známka
100 – 90% 1
89 – 80% 2
79 – 60% 3
59 - 50% 4
49 a menej 5

- v prípade neúčasti na hodinách prekračujúcej 30% vymeškaných hodín môže učiteľ požiadať o komisionálne hodnotenie úrovne pohybových predpokladov2. pohybové predpoklady – nárast a rozvoj pohybových schopností a pohybových zručností - tvorí 50% známky, Z2

vedenie rozcvičenia – správna ukážka a popis cvičenia
testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 4x10m, skok do diaľky z miesta, hod 1 kg medicinbalom, test ohybnosti
atletika – hodnotenie atletických disciplín podľa podmienok
športové hry – zvládnutie základných herných činností jednotlivca a družstva podľa požiadaviek pre príslušný ročník
gymnastika – zvládnutie požiadaviek pre príslušnú gymnastickú disciplínu a ročník
fitness – vytvorenie vybranej pohybovej zostavy


3. teoretické vedomosti žiaka z oblasti telesnej výchovy a športu - tvorí 10% známky, Z3

- test z pravidiel vybranej športovej hry
- test z olympizmu a prehľadu v športovom dianí


4. prístup a postoj žiaka k telesnej výchove – tvorí 10% známky, Z4

- kladný vzťah k pohybovým aktivitám, angažovanie sa v aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania - disciplinovanosť, kreatívnosť a dobrá pripravenosť na vyučovanieVýpočet výslednej známky: (3.Z1 + 5.Z2 + Z3 + Z4) / 10
nahor   *  späť   *  domov


Hodnotenie základov administratívy


                

Celkovú známku za klasifikačné obdobie tvorí priemer známok.

bonusové percentá
10% aktívna účasť v súťažiach – hodnotené na konci klasifikačného obdobia

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní je jeho povinnosťou nahradiť si všetky úlohy a testy v popoludňajších hodinách. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov, do celkového hodnotenia sa potom za dané úlohy a testy započítava 0%.


Počet úderov za minútu na známku:

mesiac/známka 1 2 3 4
september 80 65 50 35
október 85 70 55 40
november 90 75 60 45
december 95 80 65 50
január 100 85 70 55
február 110 90 75 60
marec 120 105 90 70
apríl 130 115 100 85
máj 140 125 110 95
jún 150 135 120 105Hodnotenie presnosti písania na klávesnici:

percento chýb percento presnosti známka
0,00 - 0,20 100,00 - 99,80 1
0,21 - 0,40 99,79 - 99,60 2
0,41 - 0,60 99,59 - 99,40 3
0,61 - 0,80 99,39 - 99,20 4Výpočet hrubých úderov, čistých úderov a percenta chýb

Hrubé údery (HÚ)
- podľa predlohy zistíme počet úderov až po posledný ukončený riadok,
- pripočítame údery v nedokončenom riadku,
- pripočítame alebo odpočítame výsledok vzájomného započítavania chýbajúcich úderov a úderov naviac.

Čisté údery (ČÚ)
od súčtu hrubých úderov odpočítame trestné body za chyby (napr. 10 úderov za chybu) a dostaneme celkový počet čistých úderov

Čisté údery za minútu
vypočítame tak, že vydelíme celkový počet čistých úderov počtom minút odpisu

Percento chýb počítame podľa tohto vzorca:
(počet chýb x 100) / počet hrubých úderov
Percento chýb počítame na dve desatinné miesta nezaokrúhlene

Percento presnosti odpisu
zistíme, ak od 100% odpočítame percento chýb

Príklad
Žiak dosiahol za 10 minút 1987 úderov, v práci mal 7 chýb.
počet hrubých úderov za 10 minút - 1987
7 chýb x 10 trestných bodov - 70

počet čistých úderov za 10 minút - 1917
počet čistých úderov za 1 minútu - 191,7

percento chýb (700 / 1987) = 0,35%
percento presnosti 100% - 0,35% = 99,65%nahor   *  späť   *  domov


Hodnotenie umenia a kutúry


                


Požiadavky na klasifikáciu v 1. polroku:

Každý žiak nahlási svoj záujem o niektorú z uvedených aktivít (povinne 2 aktivity, EGT - EDUPAGE, správa):
  1. Účasť na projekte: Divadlo na EGT - rôzne formy umeleckej práce (výtvarná, scénická, herecká, hudobná atď.) Prezentácia./li>
  2. Účasť na príprave a realizácií umeleckého - dramatického, hudobného, dokumentárneho a iného - projektu pri príprave imatrikulácií. Preukázať sa vlastným skupinovým projektom a odprezentovať.
  3. Povinná účasť na exkurzií do divadiel / múzeí – podľa ponuky školy a napísať esej o vystavených objektoch – min. 3 kusy, alebo charakterizovať dielo a jednu postavu z divadelného prestavenia
  4. Pozrieť vybraný film a napísať hodnotenie filmu. Upresnenie podľa ponuky STV 1. Informácia bude poskytnutá na EGT - EDUPAGE.
  5. Téma podľa vlastného výberu:
    1. oblasť: divadlo, film, hudba, výtvarné umenie, tanec, výstavy, architektúra, atď.
    2. zamerať sa na diela autorov zo Slovenska / vlastná umelecká práca–ZUŠ, iné.

Prezentácie:

- budú v angličtine, min.5 min.
- budú prebiehať poobede v vopred dohodnutom termíne s vyučujúcou
- pripraviť formou Power point, Prezi a iné, podmienka: samostatne hovoriť


Esej:

- musí byť napísaná v angličtine, min. 170 - max. 210 slov
- opis objektu musí povinne obsahovať: údaje o autorovi/pôvode, historickej dobe, materiálu, úžitku a spôsobu použitia
- esej o filmovom a divadelnom predstavení musí obsahovať: názov a autor diela, údaje o vzniku diela, historické udalosti, ktoré mohli ovplyvniť dielo /ak je potrebné uviesť/, meno režiséra, hlavnej postavy. /Charakterizovať dielo/film, herca, prácu režiséra, kameramana, hudbu filmu atď./
- téma podľa vlastného výberu: musí obsahovať kľúčové fakty o autorovi, o dobe vzniku diela/objektu. Spomenúť ocenenia, účasť na festiváloch atď. Vyjadriť svoje myšlienky, pocity o vybranom diele je veľmi dôležité
Požiadavky na klasifikáciu v 2. polroku:

1. príprava plagátu na tému – gýč
2. rozbor filmového/divadelného predstavenia podľa požiadavky vyučujúcej. Napísať esej, podľa kritérií z 1. polroka
2. povinne sa zúčastniť exkurzie do Maďarska, pripraviť prezentáciu na vybraný objekt, podľa kritérií z 1. polroka


Hodnotenie:

Esej – podľa požiadaviek v sekcií Anglický jazyk
Prezentácie – obsah 30%, gramatika 20%, spôsob odprezentovania 50%
nahor   *  späť   *  domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk