Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


História školy


Výstavba a otvorenie pôvodnej budovy EGT-
tisovskej meštianskej školy


Keď sa náš reformátor Martin Luther postaral o zriadenie cirkevných zborov v duchu reformácie, postaral sa aj o to, aby v každom cirkevnom zbore bola zriadená škola. V Tisovci sa spomína evanjelická škola v roku 1527. Myšlienka založiť v Tisovci evanjelické slovensko-anglické gymnázium, ktorá sa objavila po zmene politických pomerov, po roku 1989, vychádzala z bohatej tradície evanjelického základného školstva a zo stále živej spomienky na gymnázium, ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 - 1953.
V roku 1938, po viedenskej arbitráži, keď bolo južné územie Slovenska pričlenené k Maďarsku rodičia tisovských žiakov pripravili všetko na rýchle presťahovanie slovenských tried gymnázia z Rimavskej Soboty do Tisovca. Tisovčania veľmi srdečne prijali novú školu. Gymnázium v Tisovci bolo štátne, ale pretože bolo v evanjelickom prostredí, väčšia časť žiakov boli evanjelici.


Maturitné tablá niektorých povojnových absolventov


Poskytlo výborné vzdelanie študentom z Tisovca a širokého okolia a vychovalo mnoho významných osobností Slovenska. Z jeho absolventov 18 vyštudovalo teológiu. V roku 1953 po školskej reforme sa gymnázium presťahovalo do neďalekej Hnúšte. Plán nového gymnázia počítal s využitím budovy bývalej meštianskej školy, ktorá bola postavená v roku 1928 ako tzv. jubilejná škola pri 10. výročí vzniku Československa. Škola bola postavená i za finančnej pomoci amerických Slovákov. Budova vždy slúžila školským potrebám, meštianskej škole, gymnáziu, základnej škole.

V roku 1944 počas Slovenského národného povstania bola v budove poľná nemocnica. Po presťahovaní základnej školy do nového komplexu v polovici 70. rokov boli v budove rôzne inštitúcie. Neskôr dostala budovu priemyselná škola, ktorá plánovala zriadiť v nej laboratóriá. Plán sa však nerealizoval, budova ostala prázdna. Stala sa terčom mladistvých výtržníkov, ktorí ju systematicky demolovali a založili v nej požiar.
V roku 1992 sa opätovným vlastníkom budovy stalo mesto a dalo ju pre potreby evanjelického gymnázia. Minister školstva Ján Pišút listom dňa 5. marca 1992 povolil zriadiť školu a škola bola zaradená do siete stredných škôl na Slovensku. Na základe tohoto dokumentu vydal generálny biskup SECAV Pavol Uhorskai dňa 27. apríla 1992 zriaďovaciu listinu. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta podporili myšlienku a dali súhlas na zriadenie školy. Zo strany zriaďovateľa prípravné práce viedol Igor Kišš, predseda školského výboru cirkvi pri GBÚ.


Zakladatelia


Vďaka porozumeniu a ochote riaditeľa Školskej správy v Rimavskej Sobote Júliusa Benčíka a riaditeľky ZŠ Eleny Krajčiovej bolo EGT prvé dva roky v priestoroch základnej školy.
Rodičia tisovských študentov, chlapci a dievčatá z Tisovca - budúci študenti, členovia cirkevného zboru pomohli dobrovoľne vymaľovať a vyčistiť učebne a pripraviť byty pre amerických profesorov. Prvý školský rok sa začal slávnostnými bohoslužbami 31.augusta 1992 a škola bola slávnostne otvorená počas celoslovenských osláv Trojspomienky 12. septembra za prítomnosti biskupa Západného dištriktu Jána Antala, absolventa predchádzajúceho gymnázia.

V prvom školskom roku 1992/93 študovalo v EGT 57 študentov z celého Slovenska. Prvý profesorský zbor tvorili : Helena Pašiaková - riaditeľka, Bohdan Hroboň, prvý mesiac Magda Dolná a Libuša Hmčiarová, americkí profesori Julie Ballantyne, Dávid Doellinger, Kevin Steffens. Externe vyučovali: Monika Cabanová, Ľubomíra Petricová, Ľudmila Krišková, Jaromír Sokol, Ján Štefánik, Juraj Bakoš - necelé dva mesiace, evanjelický farár Mojmír Zúrik, katolícky farár Marián Feduš.           

 

Z iniciatívy Julie Ballantyne, ktorá sa stovkou listov obrátila na svojich priateľov v USA a Kanade o finančnú pomoc na rekonštrukciu budovy, prišla v januári 1993 delegácia organizácie Zelený vlak, ktorú viedol Dušan Tóth. V päťčlennej delegácii boli i Ray Wilke, ktorý pomáhal škole prostredníctvom projektu Zelený vlak a Rudy Schaser, neskorší koordinátor projektu dobrovoľníckej pomoci v Luteránskej lige neordinovaných v St. Louis. Výsledkom snaženia bolo založenie záujmového Združenia. Členmi združenia boli miestny evanjelický zbor a mesto Tisovec.

Cieľom združenia bolo zrekonštruovanie budovy pre potreby EGT a materiálna a duchovná pomoc škole. Predsedom predstavenstva ZZ EGT sa stal Ján Leško. Na slávnostnom zhromaždení za prítomnosti kancelára prezidenta SR Jána Findru a výkonného riaditeľa LLL Larry Lumpeho a ďaľších oficiálnych hostí zo Slovenska i z USA bola 15. apríla 1993 slávnostne podpísaná zakladateľská zmluva záujmového združenia evanjelickým farárom Mojmírom Zúrikom, Larry Lumpem a Petrom Mináčom a ako svedkom Júliou Ballantyne. Prvým trom americkým profesorom bolo udelené čestné občianstvo mesta.Ľudia okolo EGT


Založením ZZ EGT sa začala jedinečná akcia, ktorá nemá zatiaľ na Slovensku obdobu. Pri rekonštrukcii budovy a pomoci škole sa spojili sily členov Evanjelického zboru v Tisovci a ďalších miest na Slovensku, rodičov, študentov, profesorského zboru, miestneho závodu Cestné a stavebné mechanizmy a. s. a amerických dobrovoľníkov. V období marec 1993 - september 1994 pracovalo na pomoci škole 200 dobrovoľníkov, kresťanov z rôznych častí USA. Stali sa členmi našich rodín a našimi priateľmi. Pomáhajú i po svojom návrate do vlasti. Pozvali a po všetkých stránkach zabezpečili štúdium našich 7 žiakov v USA v školskom roku 1994/95. Rekonštrukcia a prístavba budovy sa začala v júni 1993. Autorom projektu bol Ing. arch. Ondrej Mrlian.

Škola sa za krátke obdobie stala známou na Slovensku i v USA. Na konvente medzinárodnej luteránskej ligy neordinovaných vo Fort Worth v Texase (júl 1994) bola naša škola centrom záujmu a bola prezentovaná vystúpeniami Heleny Pašiakovej a Júlie Ballantyne. Veľká fotografia školy bola na čestnom mieste pri predsedníckom stole. Na podporu škole sa konala generálna ofera.Priestory zrekonštruovanej budovy boli slávnostne otvorené 18. septembra 1994. Vyučovanie sa začalo 14. novembra 1994.

Cieľom Evanjelického gymnázia v Tisovci je nadviazať na bohatú tradíciu evanjelického školstva v Tisovci, vychovať mladých ľudí s vysokými morálnymi vlastnosťami a akademickými schopnosťami, ktorí by zaujali zodpovedné miesta v cirkvi a spoločnosti.
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk