Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Y.E.S. – G.R.E.E.N

Young Entrepreneurs at School – Go, Research and Explore Environment and Nature


           

je medzinárodný projekt, ktorý sa rozbieha vďaka projektu Erasmus + pod záštitou Európskej Únie. V rámci projektu budú naši žiaci a učitelia spracovávať problematiku ochrany životného prostredia, tvoriť zelené rozprávky a oboznamovať sa s príležitosťami takzvaného zeleného podnikania. Pracovať na projekte budeme spolu s našimi partnermi z Bulharska – Stredná škola Vasila Levského vo Velingrade, Talianska – Istituto di Istruzione Superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino v Turíne, Estónska - Gymnázium v Narve, Litvy – Kaltinenai Alexandras Stulginskis gymnazium a Českej republiky – Mensa gymnázium.

Naši žiaci budú v priebehu dvoch rokov navštevovať svojich partnerov v ich školách, zažívať rodinný život v inej kultúre, spoznávať Európu a oboznamovať s problematikou životného prostredia. Každé medzinárodné stretnutie má vlastnú tému a postupne budeme hovoriť o: udržateľnej spotrebe a výrobe, ochrane vode, ekologických problémoch miest a obcí, obnoviteľných energetických zdrojoch, ochrane biodiverzity a zelenom podnikaní.

Ďalším z cieľov projektu je rozvoj zručností potrebných na presadenie sa na pracovnom trhu nielen vo svojej krajine, ale aj v zahraničí. Budeme hovoriť o tom ako a kde sa uchádzať o pracovné príležitosti, ako správne formulovať svoj životopis či napísať motivačný list. Urobíme prieskum o tom aké sú príležitosti zeleného podnikania či zamestnaní sa práve v oblasti ochrany životného prostredia.

Na tejto stránke budú priebežne zverejňované informácie o aktivitách spojených s projektom a jednotlivých projektových stretnutiach.


Priebeh projektu:

Prvé, organizačné stretnutie

V Estónsku

V Tisovci

V Prahe

V Taliansku

V Bulharsku


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk