Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci pre školský rok 2022/2023

Každý žiak, občan SR, uchádzač o štúdium v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, je povinný absolvovať prijímacie skúšky. O jeho prijatí rozhoduje riaditeľka školy, ktorá spolu s prijímacou komisiou postupuje podľa nižšie uvedených kritérií.
Do prvého ročníka môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, za podmienok prerokovaných zriaďovateľom.Najnovšie kritériá nájdete na edupage stránke EGT ...Prospech na základnej škole

Možno zaň získať maximálne 50 bodov Bodujú sa všetky vyučovacie predmety okrem výchovných. Žiakom, ktorí prichádzajú z 8. ročníka, sa započítava koncoročné vysvedčenie 7. ročníka a polročné vysvedčenie 8. ročníka. Žiakom, ktorí prichádzajú z 9. ročníka základnej školy, sa započítava koncoročné vysvedčenie 8. ročníka a polročné vysvedčenie 9. ročníka. Žiakom, ktorí prichádzajú z inej strednej školy, sa započítavajú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. ročníka. Za dvojku sa odpočítava 1 bod, za trojku 2 body, za štvorku 3 body atď. z každého predmetu. V prípade, že žiak mal dva cudzie jazyky, hodnotí sa len jeden podľa poradia: 1. ANJ, 2. NEJ, 3. FRJ, 4. RUJ.


Účasť na olympiádach

Bodujú sa olympiády a súťaže - okrem športových, hudobných, výtvarných - ktoré sú zverejnené na www.olympiady.sk a biblická olympiáda, za posledné dva úplné školské roky a momentálny školský rok, nasledovne:


celoslovenské kolo:

  • 1. miesto 50 bodov
  • 2. miesto 40 bodov
  • 3. miesto 30 bodov
regionálne kolo :
  • 1. miesto 20 bodov
  • 2. miesto 15 bodov
  • 3. miesto 10 bodov
okresné kolo:
  • 1. miesto 7 bodov
  • 2. miesto 6 bodov
  • 3. miesto 5 bodov

Kategorizáciu iných súťaží posúdi prijímacia komisia.Prijímacie skúšky - psychologický test
Možno zaň získať maximálne 160 bodov.


Prijímacie skúšky - test z náboženstva

Možno zaň získať maximálne 50 bodov. Test náboženstva je zostavený z konfirmačnej príručky Verím a sľubujem od Miroslava Hvožďaru, ktorú možno nájsť na každom farskom úrade ECAV na Slovensku.
U uchádzačov evanjelického augsburského vyznania sa vyžaduje pokrstenie najneskôr do 31. októbra 2021, musia byť konfirmovaní alebo navštevovať konfirmačnú prípravu.


Prijímacie skúšky - test študijných predpokladov (SJL, MAT)

Možno zaň získať maximálne 50 bodov. Test študijných predpokladov pozostáva zo skúšky zo slovenského jazyka, so zameraním na čítanie s porozumením a testu z matematiky, z látky prebratej do polovice 8. ročníka.


Prijímacie skúšky - tématické okruhy

Tématické okruhy otázok na prijímacích skúškach


Počet prijatých žiakov

Do prvého ročníka bude po absolvovaní prijímacích skúšok prijatých 48 žiakov.


Termíny

Vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole (prázdne tlačivo si môžete stiahnuť tu) musia byť doručené do Evanjelického gymnázia v Tisovci do 20. marca 2022. Prijímacie skúšky budú ??? 2022.
Pri rovnosti dosiahnutých bodov má prednosť uchádzač, ktorý podľa týchto kritérií spĺňa podmienky, kladené na evanjelikov augsburského vyznania. Každý prijatý uchádzač je povinný zapísať sa. Podmienky a termín zápisu budú v rozhodnutí o prijatí a na www stránke školy.
Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom, inými internými normami a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa.


Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www stránke školy a vyvesené na dverách školy ihneď po zasadnutí prijímacej komisie - obyčajne je to dva dni po skončení prijímacích skúšok. Neskôr každý uchádzač dostane písomné oznámenie o prijatí/neprijatí.Tieto kritériá boli schválené pedagogickou radou a predložené zriaďovateľovi.
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk