Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Profil absolventa EGT


Technické špecifikácie

 • Smer vzdelávania: gymnázium
 • Zameranie: bilingválne štúdium - 5-ročné
 • Dosiahnutá úroveň vzdelávania: stredné všeobecné vzdelanie<
 • Spôsob certifikácie: maturitná skúška a osvedčenie štátnej jazykovej školy o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka


Všeobecné vedomosti a spôsobilosti

 1. všeobecné vzdelanie umožňujúce neskoršiu špecializáciu
 2. získanie vedomostí umožňujúce pochopiť svet ako celok v minulosti, prítomnosti a prognózovanie budúcnosti
 3. humanitná zložka – poskytnutie uceleného pohľadu na dejiny ľudstva vlastného národa, kultúrne, myšlienkové, mravné, vývojové tendencie a hodnoty
 4. prírodovedná zložka – pochopenie prírody ako celku s dôrazom na úlohu, miesto a zodpovednosť človeka
 5. telovýchovná zložka – aktívne využívanie voľného času, zodpovednosť a starostlivosť o vlastné zdravie
 6. integrácia zložiek v osobnostnom a duchovnom raste a rozvoji, ktorá vedie k aktívnosti, samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti a preferovaniu kresťanských hodnôt
 7. autonómne správanie sa
 8. vedieť sa učiť
 9. využívať metódy logického myslenia
 10. rozvíjať kritické myslenie
 11. výchova kresťana a občana demokratickej spoločnosti

Ilustračné obrázkyOdborné vedomosti a spôsobilosti

 1. komunikácia v materinskom jazyku
 2. komunikácia v dvoch cudzích jazykoch
 3. schopnosť používať výpočtovú technikunahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk