Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Kalendár akcií  2023/202429.08.-02.09.2021Erasmus+, YES GREEN – Narva, Estónsko
01.09.2021slávnostné Služby Božie pri príležitosti otvorenia nového školského roka
01.09.2021triedne rodičovské združenie 1.ročník
02.09.2021poučenie BOZP, školský poriadok, poučenia – po triedach
09/2021oslavy SNP v meste Tisovec
06.-08.09.2021team building – žiaci 1. ročníka
06.-07.09.2021Nemaj na saláme(workshop), 5. ročník
06.09.2021účelové cvičenie OZ a Ž 2. ročník
07.09.2021účelové cvičenie OZ a Ž 1. ročník
13.09.2021pedagogická rada
15.09.2021Aktivity pre internát
17.-.19.09.2021Vzdelávanie – Učíme pre život, Poprad
23.-30.09.2021Týždeň športových aktivít
23.09.2021Európsky deň jazykov
23.09.2021Športový deň školy
23.09.202119. ročník memoriálu Petra Šóšika
30.09.-01.10.2021Školská konferencia ECAV
30.09.-01.10.2021dištančné vzdelávanie
11.-15.10.2021Týždeň zdravého životného štýlu
26.10.2021slávnostné Služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie
10/2021imatrikulácia – slávnosť prijímania nových študentov
10/2021preteky v cezpoľnom behu - okresné kolo
28.10.-01.11.2021jesenné prázdniny
08.-14.11.2021Týždeň vedy a techniky na škole
12.11.2022Konferencia INOŠKOLA
16.11.2021Deň boja za slobodu a demokraciu
23.11.2021Pripomienka dňa vďakyvzdania
25.11.2021pedagogická rada
25.11.2021Deň vďakyvzdania – večera
27.-28.11.2021Akadémia riaditeľov, Modra
05.11.2021stužková slávnosť V.A
12.11.2021Inoškola - konferencia
19.11.2021stužková slávnosť V.B
01.12.2021Deň boja proti AIDS
29.11.-03.12.2021tvorivá dielňa Christmas Story - 1. ročník
03.12.2021rodičovské združenie - triedne, Christmas Story
29.11.-03.12.2021workshop - plavecký - 2. ročník
29.11.-03.12.2021workshop - finančná gramotnosť (MAT) – 3. ročník
29.11.-03.12.2021workshop - čitateľská gramotnosť (SJ) – 4. ročník
29.11.-03.12.2021Semináre/ANJ - podľa rozvrhu – 5. ročník
7.12.20219:30 hod. Chapel - Predstavenie Christmas Story pre EGT
13.-17.12.2021Big test – ANJ 3.-5. Ročník
13.-17.12.2021Eseje – 1. -2.ročník
17.12.2021slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, kapustnica
12/2021školské kolo olympiád
12/2021súťaž Genius logicus, Expert
20.12.2021dištančné vzdelávanie
21.12.2021náhrada za 1.septembra
22.12.2021riaditeľské voľno
23.12.2021-09.01.2022vianočné prázdniny
10.01.2022nástup do školy
17.-21.01.2022Big test – ANJ 1.-2. Ročník
17.-21.01.2022Eseje – 3.-5.ročník
18.01.2022Deň Jullie Ballantyne – koncert - ZUŠ
do 25.01.2022uzavrieť známky za 1. polrok
26.01.2022klasifikačná porada
27.01.2022Deň otvorených dverí
31.01.2022koniec 1. polroka
03.02.2022vyhodnocovacia porada – o 13:00 hod.
04.02.2022polročné prázdniny
07.-11.02.2022lyžiarsky kurz – 1. ročník
07.-11.02.2022workshop -mediálna výchova (SJ, INF) – 2. ročník
07.-11.02.2022workshop -Globálne vzdelávanie – 3. ročník
07.-11.02.2022workshop -gramatika na nečisto (SJ) – 4. ročník
07.-11.02.2022seminárny týždeň - ANJ/semináre– 5 ročník
11.02.2022školský ples
02/2022školské kolo SOČ
07.-11.03.2022jarné prázdniny
15.03.2022písomné maturitné skúšky zo SJL – 4. ročník
16.03.2022písomné maturitné skúšky z ANJ – 5. ročník
17.03.2022písomné maturitné skúšky z MAT – 5. ročník
15.-17.03.2022účelové cvičenie OZ a Ž – 1. ročník
15.-17.03.2022workshop - ANJ, ako prezentovať – 2. ročník
15.-17.03.2022Živá knižnica – 3. ročník
16.-17.03.2022SJL exkurzia – 4. ročník
22.03.2022Deň Zeme
03/2022súťaž Klokan
12.04.2022Veľkonočné SB s večerou Pánovou
12.04.2022pedagogická rada
14.-19.04.2022veľkonočné prázdniny
25.-29.04.2022písomné štátnicové a záverečné skúšky z ANJ a bilingválnych predmetov
04/2022Deň narcisov (pripomenutie na Chapel)
04/2022Exkurzia – Budapešť, 3. ročník
04/2022prijímacie skúšky
04/2022súťaž Genius Logicus
10.05.2022Deň Európy
12.05.2022klasifikačná porada pre 5. ročník
16.-20.05.2022akademický týždeň 5.ročník
23.-27.05.2022účelové cvičenie OZ a Ž - 2.ročník – podľa rozvrhu maturít
23.-27.05.2022ústne maturitné skúšky 5. ročníka (zvyšok 3 dni RV pre 1.-3.ročník)
27.05.202210:00 hod. - Graduation - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, čaša vína
31.05.2022slávnostné Služby Božie – Vstúpenie Krista Pána
05/2022účelové cvičenie OZ a Ž - 3. ročník
01.06.2022veľký test z ANJ 4. ročník
06.-10.06.2022Eseje z ANJ
09.06.2022uzavrieť známky zo SJL
10.06.2022klasifikačná porada pre 4 ročník SJL
10.06.2022riaditeľské voľno 4.A
13.06.2022riaditeľské voľno 4.B
13.-14.06.2022ústne maturitné skúšky zo SJL v 4. ročníku
13.-16.06.2022veľký test z ANJ pre 1., 2. a 3. ročník
20.-24.06.2022debatný workshop – 1. ročník
20.-24.06.2022IKT workshop – 2. ročník
20.-24.06.2022workshop -prírodovedné spektrum – 3. ročník
20.-24.06.2022workshop - ANJ – 4. ročník
24.06.2022uzavrieť známky za 2. polrok
27.06.2022klasifikačná porada
27.-29.06.2022čistenie tried, odovzdávanie učebníc a iné triednické práce, triedne výlety –podľa rozvrhu tried
30.06.2022slávnostné Služby Božie, odovzdanie vysvedčení
01.07.2022vyhodnocovacia porada
04.-06.07.2022Team building zamestnanci EGT (07.07.2022 náhrada za 05.07.2022)
07/2022anglický tábor


nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk