Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Školské tlačivá


Hodnotenie a klasifikácia predmetu


na stiahnutie


Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu


Informácie o preukaze žiaka ISIC/EURO 26


Návrh na čerpanie školného v školskom roku 2015/2016


Ospravedlnenie vymeškaných vyučovacích hodín žiaka a žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania


Potvrdenie o dĺžke štúdia na škole


Potvrdenie o návšteve školy


Potvrdenie o návšteve školy pre prídavky na dieťa


Prihláška na štúdium na strednej škole


Štatút Rady školy pri Evanjelickom gymnáziu Tisovec


Školský poriadok


Školský vzdelávací program ( všeobecné informácie o škole, profil absolventa, zásady klasifikácie, klasifikačné kritériá ... )


Učebné plány


Vademecum parentis - príručka rodiča EGT


Výročná správa školy za uplynulý školský rok


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy - vyplní rodič (žiak)


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy (návrh lekára) - vyplní lekár


Žiadosť o vystavenie polročného vysvedčenia


Žiadosť o vystavenie duplikátu vysvedčenia
nahor   *   späť   *   domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk