Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

V pondelok, 25. mája 2009, si na slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení (graduation) 50 žiakov našej školy prevzalo maturitné vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov. Definitívne ukončili štúdium na Evanjelickom gymnáziu a získali tak solídny základ pre splnenie svojich ďalších životných plánov, cieľov a snov.
Podujatie začalo tradične nástupom pred budovou školy, nasledoval sprievod do evanjelického kostola. Tu nasledovali slávnostné Bohoslužby s kázňou Mgr. Milana Krivdu, biskupa Západného dištriktu. Ďalej sa uskutočnilo samotné odovzdanie maturitných vysvedčení. V rámci tohtoročného graduation EGT začalo ďalšiu tradíciu - udeľovanie titulu laudatio sapientiae, ocenenie za činnosť počas celého štúdia, ktoré na tejto slávnosti získala Mária Uhrínová z 5. B triedy za výborný prospech, duchovné aktivity, reprezentáciu školy v zborovom speve a v debate a za prácu v školskej kapele.
Na záver oficiálneho programu sa prítomným prihovorili zástupcovia absolventov, zástupca rodičov, Mária Paráková, vedúca Oddelenia súkromných a cirkevných škôl MŠ SR, Vladimír Daniš, dištriktuálny dozorca, Rev. Arden Haug, zástupca americkej cirkvi ELCA pre globálnu misiu v Európe a Ázii, Daniela Veselá, školská tajomníčka pri GBÚ v Bratislave.
Po skončení Bohoslužieb absolventi pred kostolom prijali gratulácie svojich rodičov, súrodencov, príbuzných a známych. Napokon sa absolventi, ich blízki, hostia a učitelia zúčastnili čaše vína v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci. Čašu vína zorganizovali rodičia absolventov a riaditeľka EGT.

Z príhovoru absolventa na slávnosti v kostole: ... Čo všetko nám však dalo EGT? Určite to nebola obyčajná škola, akých sú na Slovensku stovky. Veď to bolo predsa aj jeden z dôvodov, prečo sme si pred rokmi vybrali práve EGT. Avšak, skutočného ducha našej školy sme spoznali až keď sme sa stali jej súčasťou. EGT robili výnimočným ľudia, ktorí vytvárali atmosféru priateľstva, porozumenia a vzájomného rešpektu. Posolstvo tejto školy v nás zanechalo stopu v uvedomení si hodnôt, ktoré sú skutočne dôležité v živote. Verím, že tieto hodnoty budeme naďalej rozširovať, podelíme sa o ne s ostatnými ...

Z príhovoru Márie Parákovej k absolventom na slávnosti v kostole: ... Nikdy nepodľahnite tlaku a očakávaniam väčšiny. Väčšina sa väčšinou mýli. Nikdy nekonajte a nepíšte podľa aktuálnej nálady verejnosti. Aktuálna nálada je premenlivá ako vietor. Nikdy nepodľahnite pokušeniu myslieť si, že všetko je stratené. Stratené nie je nikdy nič. Nikdy nechcite byť slávni. Byť slávny je bezcenné pozlátko. Nikdy neuhnite pred pravdou, aj keby vás to stálo kariéru a plat. Uhýbajte len vlastnému strachu. A nikdy pri tom všetkom neverte, že svet okolo vás je zlý a vy dobrí. Svet bude taký, akí budete vy ...

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                   


Graduation

On Monday, 25 May 2009, fifty EGT students took the school leaving certificates from the hands of their classroom teachers at the graduation. They definitively completed their study at a Lutheran High School and so gained a solid basis to fulfill their life plans, goals and dreams.
The event started in front of the school building, then the participants walked to the Lutheran church. The ceremonial church service followed with a sermon of Mgr. Krivda Milan, bishop of the Western District.
Then the real presentation of the certificates took place. Within this graduation EGT started another tradition - the granting of a title laudatio sapientiae, an award for the activities throughout the whole study, which received at this ceremony Mária Uhrinová of 5B class for excellent study results, spiritual activities, representation of the school in choir singing and debate and the work in the school band.
At the end of the official program their speeches had the representatives of the graduates, the representative of the parents, Mária Paráková, a head of the private and religious schools of the Ministry of Education of the Slovak Republic, Vladimír Daniš, districtual supervisor, Rev. Arden Haug, the ELCA Global Mission Regional Representative for Europe and Asia, Daniela Veselá, a school secretary at a GB Office in Bratislava.
After the end of the church service the graduates took the congratulations of their parents, siblings, relatives and acquaintances in frotn of the church.
Finally, the graduates, their loved ones, teachers and guests attended a Wine Goblet in the City Cultural Center in Tisovec. The event was organized by the parents of the graduates and a principal of EGT.

From the graduate speech in the church: ... What has EGT given us? It most certainly wasnt just an ordinary school, of which kind hundreds can be found in Slovakia. After all, that was one of the reasons why we had chosen EGT so many years ago. However, we discovered the true spirit of our school only after we had become a part of it. EGT was made up of exceptional people, who created an atmosphere of friendship, understanding and mutual respect. The message of this school has left in us a trace in becoming aware of the values which truly matter in life. I believe that we will continue spreading and sharing these values ...

From Mária Parákovás speech to the graduates in the church: ... Never give in to the pressure and expectations of the majority.Majority errs most of the time. Never act and write according to the current mood of the public. The current mood is as whimsical as a wind. Never yield to the temptation to think that everything is lost.Nothing is ever lost for good.Never long for fame. Being famous is a worthless glitter. Never compromise the truth, even if it was to cost you your career and salary. Avoid only your own fear. And doing all this, never believe that the world around you is evil and you are good. The world will be just as you are…

prečítané 2537xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk