Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Graduation

Už po šestnásty krát vypustilo EGT svojich absolventov do sveta.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Graduation - sa uskutočnilo v sobotu, 2. júna 2012 v tisovskom evanjelickom kostole. Na podujatí sa okrem absolventov, ich príbuzných a známych a pedagógov zúčastnili aj pozvaní hostia: biskup Západného dištriktu Milan Krivda, konseniorka Rimavského seniorátu a zastupujúca školská spirituálka Iveta Korenková, náš bývalý pán farár Mojmír Zúrik, duchovní Rimavského seniorátu Janka Miháliková, absolventka EGT, Martin Riecky, Ondrej Majling, Višňa Zlochová, primátor mesta Peter Mináč, Martin Pašiak, Úrad vlády SR, absolvent EGT, Monika Navrátilová, Webster University Viedeň, Juraj Maťko, zborový dozorca. Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia partnerského mesta Shenandoah, Iowa, USA.
Graduation začalo slávnostnými Bohoslužbami, na ktorých predniesol kázeň biskup Milan Krivda.
Nasledovala oficiálna časť, ktorú moderovali žiačky štvrtého ročníka. Po predstavení hostí riaditeľkou školy Helenou Pašiakovou nasledovalo samotné odovzdanie maturitných vysvedčení a ocenenia Ladudatio Sapientae, ktoré získala Andrea Kirschová
V mene absolventov k prítomným prehovorila Anežka Kvetková, za rodičov sa poďakoval Igor Kirsch.
Po slávnosti v kostole sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila Čaša vína za účasti absolventov, ich príbuzných, pedagógov. Vybraní žiaci dostali ocenenia Laudatio Industriae a Ďakovný list.

text a foto: egt

Fragmenty z graduation ( fragments of Graduation )


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                     


Graduation

For the sixteenth time EGT has released its graduates into the world.
A Graduation Ceremony was held on Saturday, June 2, 2012, in Tisovec Lutheran Church. The graduates, their relatives and friends, teachers and invited guests: Bishop of the Western District Milan Krivda, a consenior of Rimavský Seniorat and the school spiritual Iveta Korenková, our former pastor Mr. Mojmír Zúrik, spirituals of Rimavský seniorat Janka Miháliková, EGT graduate, Martin Riecky, Ondrej Majling, Višňa Zlochová, City Mayor Peter Mináč, Martin Pašiak, Government Office of Slovak Republic, EGT graduate, Monika Navrátilová, Webster University Vienna, Juraj Maťko, congregational superintendent and the representatives of the partnersip town Shenandoah, Iowa, USA.
The Graduation began with the Ceremonial church services with the sermon given by bishop Milan Krivda. The official part followed, traditionally moderated by the juniors.
First, the principal Helena Pašiaková introduced the presented guests. The presentation of the high school certificates and award Ladudatio Sapientae - this year won by Andrea Kirschová - followed. On behalf of the graduates Anežka Kvetková and on behalf of the parents Igor Kirsch had their speech.
After the church ceremony a Goblet of Wine was held in the Town Cultural Center which was attended by the graduates, their relatives, teachers. Here Helena Pašiaková gave selected graduates the awards Laudatio Industriae and the Letter of Thanks.

prečítané 6189xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk