Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


30. výročie EGT

V piatok 14. októbra 2022 naše gymnázium oslávilo 30. výročie svojho založenia. Na podujatí sa - okrem zakladajúcej a dlhoročnej emeritnej riaditeľky EGT Heleny Pašiakovej, našich súčasných učiteľov a zamestnancov - ako obyčajne zúčastnili mladší alebo starší bývalí učitelia a absolventi, zamestnanci a osoby spojené s históriou školy, napr. predseda niekdajšieho Záujmového združenia EGT Ján Leško, autor rekonštrukcie budovy školy Ing. arch. Ondrej Mrlian, americký pastor Rex Rinne s manželkou Lindou - dlhodobí podporovatelia a učitelia našej školy, Béla Roncz - bývalý riaditeľ partnerského gymnázia v maďarskom Aszóde so súčasnou riaditeľkou Valériou Veizerovou, v slovenskom mediálnom priestore známa reportérka a hovorkyňa Zuzka Drobová (absolventka 2005, spolužiačka našej učiteľky Eriky Guzmovej)a ďalší.
Podujatie začalo slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole. Kázeň predniesol biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň (mimochodom brat jedného z prvých učiteľov na EGT - Bohdana Hroboňa). Program v kostole spestrila aj operná speváčka a dirigentka Andrea Kirschová (2012) so svojou vokálnou skupinou.
Nasledoval program v spoločenskej sále mestského kultúrneho strediska. Prejav riaditeľky EGT Miroslavy Štefánikovej, emeritnej riaditeľky Heleny Pašiakovej, Bélu Roncza. Riaditeľka Miroslava Štefániková ocenila najdlhšie "slúžiace" učiteľky - zástupkyňu Jaroslavu Szczyrbovú, Tatianu Pohorelskú a sekretárku Martinu Paľovú.
Svoje príhovory predniesli aj absolventi, z ktorých niektorí krátky čas pôsobili aj ako učitelia na EGT. Takisto americkí dobrovoľníci, ktorí pomáhali rekonštruovať budovu školy.
Po slávnostnom obede nasledovali neformálne, srdečné, priateľské a spomienkové rozhovory medzi účastníkmi podujatia. Bolo na čo spomínať.

Všetky fotky:

text: egt
foto: Denis Dovala, 4. B


Spomienka - pieseň - ktorú zložila Andrea Kirschová ako tretiačka v roku 2010


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                       


30th anniversary of EGT

On Friday, October 14, 2022, our high school celebrated the 30th anniversary of its founding. In addition to the founding and long-time principal emeritus of EGT Helena Pašiaková, our current teachers and employees, the event was attended, as usual, by younger or older former teachers and graduates, employees and persons associated with the history of the school, e.g. chairman of the former EGT Interest Association Ján Leško, author of the reconstruction of the school building Ing. arch. Ondrej Mrlian, American pastor Rex Rinne and his wife Linda - long-term supporters and teachers of our school, Béla Roncz - former principal of the partner Hugarian gymnasium in Aszód with current principal Valéria Veizer, well-known reporter and spokeswoman in the Slovak media space Zuzka Drobová (graduated in 2005, classmate of our teacher Erika Guzmová) and others.
The event began with church service in the Lutheran church. The sermon was delivered by the bishop of the Western District of ECAV, Ján Hroboň (by the way, the brother of one of the first teachers at EGT - Bohdan Hroboň). Opera singer and conductor Andrea Kirschová (2012) with her vocal group also variegated the program in the church.
This was followed by a program in the social hall of the town cultural center. Speech by EGT principal Miroslava Štefániková, principal emeritus Helena Pašiaková, Béla Roncz. Principal Miroslava Štefániková appreciated the longest "serving" teachers - viceprincipal Jaroslava Szczyrbová, Tatiana Pohorelská and secretary Martina Paľová.
Graduates also gave their speeches, some of whom also worked as teachers at EGT for a short time. Also American volunteers who helped reconstruct the school building.
The festive lunch was followed by informal, cordial, friendly and commemorative conversations among the participants of the event. There was something to remember.

All pictures:

prečítané 709xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk