Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Deň Julie Ballantyneovej

Tak ako každý rok, aj tento sme si 24. januára 2023, v rámci školských Bohoslužieb, pripomenuli pamiatku Julie Ballantyneovej pri príležitosti jej nedožitých narodenín.
Žiaci a učitelia školy si ju sprítomnili krátkym hudobným koncertom, ktorý otvorila pani spirituálka Michaela Púpalová. Riaditeľka Miroslava Štefániková v krátkosti priblížila život a dielo Julie Ballantyneovej.
Julie bola jednou z prvých amerických lektoriek na škole. Vždy sa snažila škole pomáhať. Jej prvým nápadom bol projekt pomoci škole. Výraznou mierou sa pričinila o zrekonštruovanie súčasnej budovy EGT.
Poďakovať sa jej môžeme za aktivity v USA a Kanade, kde apelovala na dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii EGT. Budova, aj vďaka Julie, bola zrekonštruovaná v priebehu dvoch rokov. Neskôr koordinovala aj finančné zbierky na materiálne vybavenie školy. Pre študentov vytvorila vlastný výmenný program našej školy. Jej pričinením žiaci našej školy mali možnosť absolvovať časť štúdia v USA.

Bola to vzácna osoba. Česť Jej pamiatke!

text: egt
foto: egt, Denis Dovala 4. B


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

               


A Day of Juie Ballantyne

Just like every year, on January 24, 2023, we commemorated Julie Ballantyne on the occasion of her unlived birthday, as part of the church service.
The students and teachers of the school brought her to the present with a short musical concert, which was opened by school spiritual leader Michaela Púpalová. The principal Miroslava Štefániková gave a brief introduction to the life and work of Julie Ballantyne.
Julie was one of the first American lecturers at the school. She always tried to help the gymnasium. Her first idea was a project to help the school. She contributed significantly to the reconstruction of the current EGT building.
We can thank her for her activities in the USA and Canada, where she appealed to volunteers who participated in the reconstruction of the EGT. The building, also thanks to Julie, was renovated within two years. Later, she also coordinated fundraising for the material equipment of the school. She created our school's own exchange program for students. Thanks to her, the students of our school had the opportunity to complete a part of their studies in the USA.

She was a precious personality. Honor to Her memory!

prečítané 8886xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk